Mlyn a pozemok Horné Bzince, Bzince pod Javorinou


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Bzince pod Javorinou
Katastrálne územie: Horné Bzince
Adresa ponúkaného majetku štátu: Horné Bzince
Dátum zverejnenia ponuky: 17.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.04.2017

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 3 628,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 62656
Súpisné číslo stavby 82
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 422
Číslo listu vlastnictva 2093
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o nepodpivničený dvojpodlažný objekt vo veľmi zlom technickom stave, značne poškodený, v minulosti slúžil ako mlyn, bol postavený v r.1924. Objekt bude pravdepodobne pre havarijný stav potrebné odstrániť.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62657
Parcelné číslo pozemku 422
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 637 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2093
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Pozemok sa nachádza pod stavbou dom súp.č.82.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu