Nájom 1/2018 RÚVZ Michalovce, nebytové priestory, Michalovce


Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
IČO: 17335680
Adresa správcu: Sama Chalupku 5
Mesto: Michalovce
PSČ: 07101
Kontaktná osoba: Ing. Jana Mihalčová
mi.mihalcova@uvzsr.sk
tel.: 0566880616

Údaje o ponuke

Okres: Okres Michalovce
Obec: Michalovce
Katastrálne územie: Michalovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Sama Chalupku 5
Druh ponúkaného majetku štátu: Plocha na 1. nadzemnom podlaží RÚVZ Michalovce (parc. č. 4288, evidované v k.ú. Michalovce, zapísaná na LV č. 5708) o podlahovej ploche 17,64 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 35€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.03.2018

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok /bez energií/ je potrebné v zalepenej obálke označenej heslom „prenájom-neotvárať“ doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5,071 01 Michalovce do 23.03.2018.

Náležitosti ponuky u fyzických aj právnických osôb:
- fotokópia výpisu zo Živnostenského alebo z Obchodného registra
- účel nájmu, ktorý sa bude v požadovanom priestore vykonávať, (nesmie byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom, alebo by ho mohli narušiť)
- pevná suma v EUR/m2/rok
- kontakt
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

Obhliadku je možné vopred dohodnúť na t.č. 056/6880616.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

Výherca ponuky

Meno Miriam Džuganová
Sídlo ul. Kyjevská 5, 071 01 Michalovce
Cena 617,40 €
Stav úspešná
Protokol 1523014382_zapisnica.pdf