Nájom 1m2 vhodného na umiestnenie nápojového automatu v ŠVK v Banskej Bystrici, Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
IČO:
Adresa správcu: Lazovná 9
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 975 58
Kontaktná osoba: RNDr. Martin Kassa
svkbb@svkbb.eu
tel.: 0918899015

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Lazovná č. 9, 97558 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor, vhodný na umiestnenie nápojového automatu o výmere 1 m2 na prízemí objektu Štátnej vedeckej knižnice v B.Bystrici, Lazovná č.9,nachádzajúcom sa v k.ú. Banská Bystrica, zapísanom na LV č.835, vydanom Katastrálnym úradom Banská Bystrica, Správou katastra Banská Bystrica, súpisné číslo 240, postavenom na parcele č. KN 1784, ktorý je vo výlučnom vlastníctve štátu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 564€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.04.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.04.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.04.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ponúkaný priestor je vybavený prípojkou el. energie (220 V) a studenej vody so samostatným meraním. Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného (min.564,00€/m2/rok bez energií) na adresu: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná č.9, 975 58 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označenej heslom: "Cenová ponuka - nájom Lazovná 9- NEOTVÁRAŤ ", najneskôr do 30.04.2018 do 15,00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 1m2/rok za predmet nájmu bez započítania ceny za odber elektrickej energie a vody. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu