Nájom 1m2 vhodného na umiestnenie nápojového automatu v ŠVK v Banskej Bystrici, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
IČO:
Adresa správcu: Lazovná 9
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 975 58
Kontaktná osoba: RNDr. Martin Kassa
svkbb@svkbb.eu
tel.: 0918899015

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Lazovná č. 9, 97558 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor, vhodný na umiestnenie nápojového automatu o výmere 1 m2 na prízemí objektu Štátnej vedeckej knižnice v B.Bystrici, Lazovná č.9,nachádzajúcom sa v k.ú. Banská Bystrica, zapísanom na LV č.835, vydanom Katastrálnym úradom Banská Bystrica, Správou katastra Banská Bystrica, súpisné číslo 240, postavenom na parcele č. KN 1784, ktorý je vo výlučnom vlastníctve štátu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 564€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.04.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.04.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.04.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ponúkaný priestor je vybavený prípojkou el. energie (220 V) a studenej vody so samostatným meraním. Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného (min.564,00€/m2/rok bez energií) na adresu: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná č.9, 975 58 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označenej heslom: "Cenová ponuka - nájom Lazovná 9- NEOTVÁRAŤ ", najneskôr do 30.04.2018 do 15,00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 1m2/rok za predmet nájmu bez započítania ceny za odber elektrickej energie a vody. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke.

Výherca ponuky

Meno Soňa Korčeková-ASO VENDING
Sídlo Poľná 125, 97405 Banská Bystrica
Cena 1121 €
IČO 32016247
Stav úspešná
Protokol 1531135396_vyhodnotenie_cp_automat2018.doc