Nájom 2019 - Stavba kuchyňa, práčovňa I, Nitra


nové

Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica Nitra
IČO: 17336007
Adresa správcu: Špitálska č.6
Mesto: Nitra
PSČ: 95001
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Zatráková
maria.zatrakova@fnnitra.sk
tel.: 037/6545655

Údaje o ponuke

Okres: Okres Nitra
Obec: Nitra
Katastrálne územie: Nitra
Adresa ponúkaného majetku štátu: Špitálska č. 6, 950 01 Nitra
Druh ponúkaného majetku štátu: V zmysle rozhodnutia štatutárneho zástupcu o dočasne prebytočnom majetku štátu ponúkame do nájmu nebytový priestor, a to na prízemí v stavbe KUCHYŇA, PRÁČOVŇA, zapísanej na LV č. 425:
1.1 Prevádzkové priestory spolu o výmere 194,12 m2
- miestnosť č. 09 – oranžová učebňa o výmere 59,79 m2,
- miestnosť č. 06 – žltá učebňa o výmere 53,63 m2
- miestnosť č. 08 – sklad pri žltej učebni o výmere 1,83 m2
- miestnosť č. 16 – chodba o výmere 25,41 m2,
- miestnosť č. 18 – pracovňa o výmere 17,32 m2,
- miestnosť č. 19 – pracovňa o výmere 17,32 m2,
- miestnosť č. 20 – pracovňa o výmere 18,82 m2
1.2 Spoločné priestory spolu o výmere 66,94 m2:
- miestnosť č. 03 – zádverie o výmere 3,50 m2
- miestnosť č. 04 - chodba pred učebňami podiel o výmere 53,70 m2
- miestnosť č. 31 + 32 – WC ženy o výmere 9,74 m2


Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 2 roky
Trhové nájomné: 60€ / 194,12 m2 / Rok
30€ / 66,94 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 05.11.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.11.2019

Termín obhliadky: dohodou na tel.č. 037/6545368


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné na činnosť vhodnú na prednáškovú činnosť, administartívnu činnosť, umiestnenie v zdravotníckom zariadení. Výška trhového nájomného je minimálne 60,00€/m2/rok za prevádzkové priestory a 30,00 €/m2/rok za spoločné priestory. Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. FN Nitra si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
Upozorňujeme, ž úspešný uchádzač musí byť ako nájomca majetku štátu zapísaný v registri partnerov verejného sektora (čl. Iv bod 1 zák. č. 241/2019 Z.z., ktorým bol doplnený zák. č. 278/1993 Z.z. o nový §8b ods. 5).
Písomné žiadosti s uvedením ponuky doručí záujemca na adresu Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska č. 6, 950 01 Nitra v zalepenej obálke s označením " Nájom 2019 - Stavba kuchyňa, práčovňa I - NEOTVÁRAŤ" a s uvedením odosielateľa. Ponuku je potrebné doručiť do 20.11.2019 do 14.00 hod.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...