Nájom 2019 - Stavba kuchyňa, práčovňa I, Nitra


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica Nitra
IČO: 17336007
Adresa správcu: Špitálska č.6
Mesto: Nitra
PSČ: 95001
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Zatráková
maria.zatrakova@fnnitra.sk
tel.: 037/6545655

Údaje o ponuke

Okres: Okres Nitra
Obec: Nitra
Katastrálne územie: Nitra
Adresa ponúkaného majetku štátu: Špitálska č. 6, 950 01 Nitra
Druh ponúkaného majetku štátu: V zmysle rozhodnutia štatutárneho zástupcu o dočasne prebytočnom majetku štátu ponúkame do nájmu nebytový priestor, a to na prízemí v stavbe KUCHYŇA, PRÁČOVŇA, zapísanej na LV č. 425:
1.1 Prevádzkové priestory spolu o výmere 194,12 m2
- miestnosť č. 09 – oranžová učebňa o výmere 59,79 m2,
- miestnosť č. 06 – žltá učebňa o výmere 53,63 m2
- miestnosť č. 08 – sklad pri žltej učebni o výmere 1,83 m2
- miestnosť č. 16 – chodba o výmere 25,41 m2,
- miestnosť č. 18 – pracovňa o výmere 17,32 m2,
- miestnosť č. 19 – pracovňa o výmere 17,32 m2,
- miestnosť č. 20 – pracovňa o výmere 18,82 m2
1.2 Spoločné priestory spolu o výmere 66,94 m2:
- miestnosť č. 03 – zádverie o výmere 3,50 m2
- miestnosť č. 04 - chodba pred učebňami podiel o výmere 53,70 m2
- miestnosť č. 31 + 32 – WC ženy o výmere 9,74 m2


Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 2 roky
Trhové nájomné: 60€ / 194,12 m2 / Rok
30€ / 66,94 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 05.11.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.11.2019

Termín obhliadky: dohodou na tel.č. 037/6545368


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné na činnosť vhodnú na prednáškovú činnosť, administartívnu činnosť, umiestnenie v zdravotníckom zariadení. Výška trhového nájomného je minimálne 60,00€/m2/rok za prevádzkové priestory a 30,00 €/m2/rok za spoločné priestory. Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. FN Nitra si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
Upozorňujeme, ž úspešný uchádzač musí byť ako nájomca majetku štátu zapísaný v registri partnerov verejného sektora (čl. Iv bod 1 zák. č. 241/2019 Z.z., ktorým bol doplnený zák. č. 278/1993 Z.z. o nový §8b ods. 5).
Písomné žiadosti s uvedením ponuky doručí záujemca na adresu Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska č. 6, 950 01 Nitra v zalepenej obálke s označením " Nájom 2019 - Stavba kuchyňa, práčovňa I - NEOTVÁRAŤ" a s uvedením odosielateľa. Ponuku je potrebné doručiť do 20.11.2019 do 14.00 hod.

Výherca ponuky

Meno Stredná zdravotnícka škola
Sídlo Farská 23, Nitra
Cena 13655,40 €
IČO 00607321
Stav úspešná
Protokol 1575282552_zapisnica__ropk__2019__szs_nitra.docx