Nájom 2/2018, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
IČO: 00165549
Adresa správcu: Nám. L. Svobodu 1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97517
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Púčiková
mpucikova@nspbb.sk
tel.: 048/4412339

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytové priestory o výmere 26,8 m2, nachádzajúce sa na 0.posch. v budove so súpisným číslom 6820 (poliklinika), situovanej na parcele č. 2590/7, evidovanej v k.ú. Banská Bystrica, zapísanej na LV č. 142
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 83€ / eur m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.06.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.06.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.06.2018

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. Minimálna cena za nájom je 83,- eur na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom).
Ponuky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, a to najneskôr do 28. júna 2018 /do 11.00 hod/. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. V ponuke uveďte svoje kontaktné údaje.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky ak cenová ponuka žiadneho uchádzača nedosiahne výšku trhového nájomného, t.j. minimálnej ceny za nájom a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

Výherca ponuky

Meno Richard Čunderlík
Sídlo 9. mája 2144/32, 977 03 Brezno
Cena 11524 €
IČO 47757396
Stav úspešná
Protokol 1531119295_4zapisnica_najom22018.pdf