Nájom 2/2018, Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
IČO: 00165549
Adresa správcu: Nám. L. Svobodu 1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97517
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Púčiková
mpucikova@nspbb.sk
tel.: 048/4412339

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytové priestory o výmere 26,8 m2, nachádzajúce sa na 0.posch. v budove so súpisným číslom 6820 (poliklinika), situovanej na parcele č. 2590/7, evidovanej v k.ú. Banská Bystrica, zapísanej na LV č. 142
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 83€ / eur m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.06.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.06.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.06.2018

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. Minimálna cena za nájom je 83,- eur na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom).
Ponuky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, a to najneskôr do 28. júna 2018 /do 11.00 hod/. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. V ponuke uveďte svoje kontaktné údaje.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky ak cenová ponuka žiadneho uchádzača nedosiahne výšku trhového nájomného, t.j. minimálnej ceny za nájom a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu