Nájom 2/2018 RÚVZ Michalovce - nebytové priestory, II. nadzemné podlažie, Michalovce


nové

Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
IČO: 17335680
Adresa správcu: Sama Chalupku 5
Mesto: Michalovce
PSČ: 07101
Kontaktná osoba: Ing. Jana Mihalčová
mi.mihalcova@uvzsr.sk
tel.: 0566880616

Údaje o ponuke

Okres: Okres Michalovce
Obec: Michalovce
Katastrálne územie: Michalovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Sama Chalupku 5
Druh ponúkaného majetku štátu: Nájomná plocha je na II. nadzemnom podlaží budovy (parcelné číslo 4288, evidované v k.ú. Michalovce, zapísaná na LV č. 5708) o podlahovej ploche:

miestnosť: 2.01, plocha v m2: 16,00
miestnosť: 2.02, plocha v m2: 9,00
miestnosť: 2.03, plocha v m2: 17,00
miestnosť: 2.04, plocha v m2: 17,00
miestnosť: 2.05, plocha v m2: 10,00
miestnosť: 2.06, plocha v m2: 17,00
miestnosť: 2.07, plocha v m2: 10,00
miestnosť: 2.09, plocha v m2: 13,00
miestnosť: 2.10, plocha v m2: 93,00
chodba: 2.08, plocha v m2: 31,32
zádverie, plocha v m2: 8,07
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 45€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.03.2018

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez energií) je potrebné v zalepenej obálke označenej heslom „prenájom-neotvárať“ doručiť v zatvorenej obálke s uvedením odosielateľa na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce do 23.3.2018.

Náležitosti ponuky u fyzických aj právnických osôb:
- fotokópia výpisu zo Živnostenského alebo z Obchodného registra
- konkrétna špecifikácia majetku podľa oznámenia ponuky
- účel nájmu, ktorý sa bude v požadovanom priestore vykonávať, /nesmie byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom, alebo by ho mohli narušiť/
- pevná suma v EUR/m2/rok
- kontakt
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti
Obhliadku je možné vopred dohodnúť na t.č. 056/6880616.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu