Nájom 2/2018 RÚVZ Michalovce - nebytové priestory, II. nadzemné podlažie, Michalovce


Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
IČO: 17335680
Adresa správcu: Sama Chalupku 5
Mesto: Michalovce
PSČ: 07101
Kontaktná osoba: Ing. Jana Mihalčová
mi.mihalcova@uvzsr.sk
tel.: 0566880616

Údaje o ponuke

Okres: Okres Michalovce
Obec: Michalovce
Katastrálne územie: Michalovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Sama Chalupku 5
Druh ponúkaného majetku štátu: Nájomná plocha je na II. nadzemnom podlaží budovy (parcelné číslo 4288, evidované v k.ú. Michalovce, zapísaná na LV č. 5708) o podlahovej ploche:

miestnosť: 2.01, plocha v m2: 16,00
miestnosť: 2.02, plocha v m2: 9,00
miestnosť: 2.03, plocha v m2: 17,00
miestnosť: 2.04, plocha v m2: 17,00
miestnosť: 2.05, plocha v m2: 10,00
miestnosť: 2.06, plocha v m2: 17,00
miestnosť: 2.07, plocha v m2: 10,00
miestnosť: 2.09, plocha v m2: 13,00
miestnosť: 2.10, plocha v m2: 93,00
chodba: 2.08, plocha v m2: 31,32
zádverie, plocha v m2: 8,07
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 45€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.03.2018

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez energií) je potrebné v zalepenej obálke označenej heslom „prenájom-neotvárať“ doručiť v zatvorenej obálke s uvedením odosielateľa na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce do 23.3.2018.

Náležitosti ponuky u fyzických aj právnických osôb:
- fotokópia výpisu zo Živnostenského alebo z Obchodného registra
- konkrétna špecifikácia majetku podľa oznámenia ponuky
- účel nájmu, ktorý sa bude v požadovanom priestore vykonávať, /nesmie byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom, alebo by ho mohli narušiť/
- pevná suma v EUR/m2/rok
- kontakt
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti
Obhliadku je možné vopred dohodnúť na t.č. 056/6880616.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

Výherca ponuky

Meno ALPHA MEDICAL
Sídlo Záborského 2, 036 01, Martin
Cena 10862,55 €
IČO 17335680
Stav úspešná
Protokol 1523267798_zapisnica2.pdf