Nájom 2/2020, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
IČO: 00165549
Adresa správcu: Nám. L. Svobodu 1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97517
Kontaktná osoba: Ing. Júlia Kubovčíková
jkubovcikova@nspbb.sk
tel.: 048/4412339

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nám. L. Svobodu 1 /nový nemocničný areál/
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o veľkosti 4 m2 nachádzajúce sa v krajskom meste Banská Bystrica, na ulici Nám. L. Svobodu číslo 1. v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia (KN zapísaná ako Budova nemocnice - poliklinika) na prízemí, budovy so súpisným číslom 6820 zapísanej na Liste vlastníctva č. 142 v katastrálnom území Banská Bystrica, stojacej na parcele registra “C“ číslo 2590/7.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 97€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 19.02.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.02.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.03.2020

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže „Nájom 2/2020" a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. Minimálna cena za nájom je 97,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom).
Ponuky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, a to najneskôr do 20. marca 2020 /do 11.00 hod/. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. V ponuke uveďte svoje kontaktné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, tel. č., email).

Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky ak cenová ponuka žiadneho uchádzača nedosiahne výšku trhového nájomného, t.j. minimálnej ceny za nájom a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné na m2 za rok.
Zápisnica o vyhodnotení ponúk bude dostupná na www.ropk.sk.

Výherca ponuky

Meno Andrea Peniaková
Sídlo Tulská 119, 974 04 Banská Bystrica
Cena 3600 €
Stav úspešná
Protokol 1585725530_zapisnica__najom.pdf