Nájom 8/2020, Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
IČO: 00165549
Adresa správcu: Nám. L. Svobodu 1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97517
Kontaktná osoba: Ing. Júlia Kubovčíková
jkubovcikova@nspbb.sk
tel.: 048/4412339

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nám. L. Svobodu 1 /nový nemocničný areál/
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o veľkosti 19,30 m2 nachádzajúce sa v krajskom meste Banská Bystrica, na ulici Nám. L. Svobodu číslo 1 v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia (KN zapísaná ako Budova nemocnice) na prízemí, budovy so súpisným číslom 6820 zapísanej na Liste vlastníctva v KN č. 142 v katastrálnom území Banská Bystrica, stojacej na parcele registra “C“ číslo 2590/7, právny vzťah k parcelám, na ktorej leží stavba s.č. 6820 je evidovaný na liste vlastníctva KN č. 142 v katastrálnom území Banská Bystrica.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 115€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 18.11.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 19.11.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.12.2020

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže „Nájom 8/2020" a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. Minimálna cena za nájom je 115,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom).
Ponuky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, a to najneskôr do 3. decembra 2020 /do 09.00 hod/. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. V ponuke uveďte svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko/ obchodné meno, adresa/sídlo, dátum narodenia/IČO, tel. č., email). Nebytové priestory sú momentálne využívané na poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. Aktuálny nájomca bude využívať nebytové priestory do 17. februára 2021.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky ak cenová ponuka žiadneho uchádzača nedosiahne výšku trhového nájomného, t.j. minimálnej ceny za nájom a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné na m2 za rok. Zápisnica o vyhodnotení ponúk bude dostupná na www.ropk.sk.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...