Nájom ATC Červený Kláštor, Červený Kláštor


Správca ponuky

Správca: Štátne lesy Tatranského národného parku
IČO: 31966977
Adresa správcu: Tatranská Lomnica č. 66
Mesto: Vysoké Tatry
PSČ: 059 60
Kontaktná osoba: Ing. Jana Javorská, Ing. Ján Marhefka
jana.javorska@lesytanap.sk, jmarhefka@LESYTANAP.SK
tel.: 0903772041, 0903987561

Údaje o ponuke

Okres: Okres Kežmarok
Obec: Červený Kláštor
Katastrálne územie: Červený Kláštor
Adresa ponúkaného majetku štátu: Červený Kláštor č. 106
Druh ponúkaného majetku štátu: Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica ako správca majetku vo vlastníctve štátu ponúka do nájmu nehnuteľnosti v areáli Autokempingu Červený Kláštor:
1. Pozemky:
KN-C parcela č. 721/1-ostatná plocha o výmere 591 m2 v podiele 1/1, LV č. 56, k.ú. Červený Kláštor
KN-C parcela č. 721/4- zast.pl. a nádv. o výmere 88 m2 v podiele 1/1, LV č. 56, k.ú. Červený Kláštor
KN-C parcela č. 723/1 - ostatná plocha o výmere 6628 m2 v podiele 1/1, LV č. 56, k. ú. Červený Kláštor
KN-C parcela č. 751/3 - ostatná plocha o výmere 1042 m2 v podiele 1/1, LV č. 56, k. ú. Červený Kláštor
KN-C parcela č. 751/4 -zast. pl. a nádv. o výmere 91 m2 v podiele 1/1, LV č. 56, k.ú. Červený Kláštor
KN-E parcela č. 868/2 - ostatná plocha o výmere 299 m2 v podiele 1/1, LV č. 240, k.ú. Červený Kláštor
KN-C parcela č. 724/2 - zast. pl. a nádv. o výmere 41 m2 v podiele 1/1, LV 56, k.ú. Červený Kláštor
KN-C parcela č. 740/17 - ostatná plocha o výmere 445 m2 v podiele 1/1, LV č. 56, k.ú. Červený Kláštor
KN-C parcela č. 740/7 - zast. pl. a nádv. o výmere 450 m2 v podiele 1/1, LV č. 56, k.ú. Červený Kláštor
KN-C parcela č. 740/14 - ostatná plocha o výmere 576 m2 v podiele 1/1, LV č. 56, k.ú. Červený Kláštor
KN-C parcela č. 740/15 - ostatná plocha o výmere 350 m2 v podiele 1/1, LV č. 56, k.ú. Červený Kláštor
KN-C parcela č. 740/11 - ostatná plocha o výmere 349 m2 v podiele 1/1, LV č. 56, k.ú. Červený Kláštor

2. Stavby a príslušenstvo:
recepcia na táborisku č. súp. 106 /na pozemku KN-C parcela č. 724/2 /
hygienické zariadenie I. na táborisku č. súp. 120 /na pozemku KN-C parcela č. 721/4/
hygienické zariadenie II. na táborisku č. súp. 107 /na pozemku KN-C parcela č. 751/4/
osvetlenie táboriska
vodovodná prípojka ATC
elektrické rozvody táboriska
spevnená plocha - chodník pre peších v ATC
Stavby sú zapísané na LV č. 56, katastrálne územie Červený Kláštor.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 10 rokov
Trhové nájomné: 7273€ / stavby a pozemky m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.01.2020

Termín obhliadky: 17.01.2020 o 10,00 hod. v ATC Červený Kláštor


Poznámka k ponuke:
Správca majetku vo vlastníctve štátu ponúka v zmysle ust.§13 zákona č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov do nájmu stavby a pozemky v areáli Autocamping Červený Kláštor v obci Červený Kláštor.
V súlade s ustanovením § 13 ods.10 zák.č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomca môže predmet nájmu užívať iba na účel dojednaný v zmluve, nie je oprávnený majetok štátu ponechať do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Takéto konanie spôsobuje neplatnosť zmluvy. Nájomca nemá prednostné právo na kúpu prenajatej veci a na predmete
nájmu nesmie zriadiť stavbu.
V cene nájmu nie sú zahrnutú prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Tieto náklady činia cca 3500,-- Eur za rok.
Podmienky nájmu stavby a pozemkov:
Záujemca o nájom je povinný splniť podmienky uložené v predchádzajúcom súhlase MŽP SR podľa §94 ods.5 zák.č. 543/2002 v znení neskorších predpisov keďže sa jedná o územie s tretím stupeňom ochrany prírody a to:
1/ Lokalitu využívať spôsobom, aby boli zachované jej súčasné hodnoty
2/ Uvedené plochy funkčne zachovať bez možnosti zmeny v územnoplánovacej dokumentácii obce
3/ Prenajaté objekty udržiavať vo vyhovujúcom stave
4/ Pri prevádzkovaní prenajatej nehnuteľnosti vhodným spôsobom zabezpečiť všetky odpady. Preto je potrebné vykonať preventívne opatrenia súvisiace s elimináciou rizika synantropizácie druhov živočíchov a to pravidelnou likvidáciou odpadov a zabezpečením zariadení určených na odpad a neprikrmovaním fauny
5/ Pri prevádzkovaní prenajatej nehnuteľnosti zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení zákona 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a ustanovení Návštevného poriadku Pieninského národného parku.
Nájom za stavby a pozemky činí sumu 7273,-- Eur za rok.
Písomné ponuky je potrebné zaslať v lehote do 23.01.2020 vrátane, na adresu Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, 059 60 Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry. Písomná ponuka nesmie byť nižšia ako trhový nájom.
Na obálku je potrebné uviesť názov „Nájom ATC Červený Kláštor“ a nápis „Neotvárať“.
Správca majetku si vyhradzuje právo zrušiť ponuku v prípade zmeny podmienok nájmu.

Výherca ponuky

Meno TITRIS, a.s.
Sídlo Mnoheľova 837/14, Poprad
Cena 13500 €
IČO 52 553 302
Stav úspešná
Protokol 1580370127_1580301516_zapis_najom_atc_cerveny_klastor_2.docx