nájom časti budovy v Krpeľanoch, Krpeľany


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Anna Bullová
anna.bullova@minv.sk
tel.: 0961405410

Údaje o ponuke

Okres: Okres Martin
Obec: Krpeľany
Katastrálne územie: Krpeľany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Krpeľany, Štefánikova 139
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť budovy - bývalé školské dielne súp. č. 139 o výmere 262,66 m², situovanej na pozemku parcela C-KN č. 6/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 349 m² v kat. území Krpeľany, obec Krpeľany, okres Martin, vedenej v katastri nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Martin na liste vlastníctva číslo 255. Ide o budovu, ktorá sa od roku 2012 nevyužívala, na základe čoho je bez pripojenia na energie (elektrina, voda) a je udržiavaná v minimálnej miere. V ponúkanej časti sa nenachádzajú sociálne zariadenia a je bez funkčného elektrického vykurovania ( elektrické akumulačné pece). Všetky náklady spojené s opätovným pripojením na energetické siete hradí nájomca bez finančnej účasti vlastníka.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: do dňa zmeny vlastíka nehnuteľnosti najdlhšie na 5 rokov
Trhové nájomné: 2.33€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.04.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.04.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.04.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom Krpeľany v lehote do 30.04.2018 do 13.00 hod na adresu Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline.
Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, správca je povinný od ponuky odstúpiť. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
Výška trhového nájomného je minimálne 2,33 €/m2/rok. Všetky prevádzkové náklady spojené s užívaním časti nehnuteľnosti hradí nájomca.

Výherca ponuky

Meno Marek Roštek
Sídlo 038 54 Krpeľany, Štúrova 277/8
Cena 614,62 €
Stav úspešná
Protokol 1526372634_pkmaj2018prenajom.pdf