nájom časti budovy v Krpeľanoch, Krpeľany


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Anna Bullová
anna.bullova@minv.sk
tel.: 0961405410

Údaje o ponuke

Okres: Okres Martin
Obec: Krpeľany
Katastrálne územie: Krpeľany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Krpeľany, Štefánikova 139
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť budovy - bývalé školské dielne súp. č. 139 o výmere 262,66 m², situovanej na pozemku parcela C-KN č. 6/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 349 m² v kat. území Krpeľany, obec Krpeľany, okres Martin, vedenej v katastri nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Martin na liste vlastníctva číslo 255. Ide o budovu, ktorá sa od roku 2012 nevyužívala, na základe čoho je bez pripojenia na energie (elektrina, voda) a je udržiavaná v minimálnej miere. V ponúkanej časti sa nenachádzajú sociálne zariadenia a je bez funkčného elektrického vykurovania ( elektrické akumulačné pece). Všetky náklady spojené s opätovným pripojením na energetické siete hradí nájomca bez finančnej účasti vlastníka.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: do dňa zmeny vlastíka nehnuteľnosti najdlhšie na 5 rokov
Trhové nájomné: 2.33€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.04.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.04.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.04.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom Krpeľany v lehote do 30.04.2018 do 13.00 hod na adresu Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline.
Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, správca je povinný od ponuky odstúpiť. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
Výška trhového nájomného je minimálne 2,33 €/m2/rok. Všetky prevádzkové náklady spojené s užívaním časti nehnuteľnosti hradí nájomca.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu