Nájom časti nebytového priestoru 111,30m2, Ipeľská č. 1, Košice, Košice - mestská časť Západ


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO: 00606707
Adresa správcu: Rastislavova 43
Mesto: Košice
PSČ: 04190
Kontaktná osoba: Ing. Nataša Švarcová
natasa.svarcova@unlp.sk
tel.: 055/615 29 84, 0918 523 029

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Katastrálne územie: Terasa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ipeľská č. 1, 040 11 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: druh stavby: budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia – popis stavby: garáže, súpisné číslo 2249, postavená na parcele registra „C“, parcelné číslo 1/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 561 m2, majetok nachádzajúci sa v areáli pracovísk prenajímateľa na Ipeľskej č. 1 v Košiciach, a to časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí budovy, spolu o výmere 111,30 m2, a to číslo miestnosti 14 o výmere 16,20 m2, číslo miestnosti 15 o výmere 9,30 m2, číslo miestnosti 16 o výmere 6,20 m2, číslo miestnosti 17 o výmere 34,80 m2, číslo miestnosti 22-chodba o výmere 16,80 m2, číslo miestnosti 25-soc. priestor o výmere 5,60 m2, číslo miestnosti 26 o výmere 11,20 m2 a číslo miestnosti 27 o výmere 11,20 m2
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: do 5 rokov
Trhové nájomné: 40€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 10.01.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.01.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.01.2019

Termín obhliadky: po predošlom dohovore


Poznámka k ponuke:
Podmienky správcu pre dané ponukové konanie:

1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 11 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo osobne do podateľne UNLP Košice v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hodiny, na Rastislavovej č. 43, Košice. Adresa správcu: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Referát správy nehnuteľného majetku, Rastislavova č. 43, 041 90 Košice.

2. Cenovú ponuku zasielať v riadne zalepenej obálke s označením na obálke:
„Nájom časti nebytového priestoru – Ipeľská č. 1– NEOTVÁRAŤ!“

3. Cenová ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie záujemcu (ak je záujemcom podnikateľ: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, IČO; ak je záujemcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu),
b) ponúkanú výšku nájomného vyjadrenú pevnou sumou v mene euro za 1m2/rok nájmu (€/1m2/rok),
c) účel nájmu - podnikateľský (uviesť konkrétne činnosti) alebo nepodnikateľský.

4. Správca je oprávnený vylúčiť z ponukového konania ponuku záujemcu, ktorá nebude doručená podľa bodu 1 alebo nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 3 alebo účel nájmu uvedený v cenovej ponuke záujemcu bude v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti alebo by sa mohol tento účel narušiť, alebo ak by ponúkol nájomné vo výške menej ako je požadovaná výška nájmu uvedená v ponuke na www. ropk.sk.
5. Správca je oprávnený od tejto ponuky odstúpiť, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne akceptované nájomné.
6. Ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a bol správcom vyzvaný na uzatvorenie nájomnej zmluvy, nájomnú zmluvu v lehote určenej správcom neuzatvorí, správca je oprávnený vyzvať na uzatvorenie nájomnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a ponúkol v poradí druhé najvyššie nájomné. Na ponuku záujemcu, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a neuzatvorí nájomnú zmluvu v lehote určenej správcom sa neprihliada; uvedené platí aj keď záujemca výzvu na uzatvorenie nájomnej zmluvy neprevzal. Správca si vyhradzuje právo neuzatvoriť Zmluvu o nájme.

7. Výška nájomného požadovaného správcom je uvedená s DPH a bez energetických médií a služieb. Energetické média a služby sa fakturujú samostatne. K platbám za energetické médiá a služby bude účtovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

8. Obhliadka nebytového priestoru sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore.
Kontakt: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Referát správy nehnuteľného majetku, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Ing. Nataša Švarcová, :055/615 2984, :0918 523 029, : natasa.svarcova@unlp.sk, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hodiny.

Výherca ponuky

Meno Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Sídlo Watsonova 57, 040 01 Košice
Cena 41 €
IČO 11992247
Stav úspešná
Protokol 1548408119_zapis_z_vyhodnotenia.pdf