Nájom časti nebytového priestoru - Prievidza, ul. Košovská 14 pre kombinovaný nápojový aztomat, Prievidza


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Lachká
maria.lachka@minv.sk
tel.: 0961205445

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prievidza
Obec: Prievidza
Katastrálne územie: Prievidza
Adresa ponúkaného majetku štátu: Košovská 14, 971 01 Prievidza
Druh ponúkaného majetku štátu: časť nebytového priestoru - budovy súp. č. 10065 na parc. č. 1434/2 zapísanej na LV č. 7963 v k.ú. Prievidza o výmere 1m2 určený na umiestnenie kombinovaného nápojového automatu na kávu a balené, chladené nápoje.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 200
Dátum zverejnenia ponuky: 20.04.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.04.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.05.2017

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore


Poznámka k ponuke:
Nebytový priestor o výmere 1m2 je určený na umiestnenie a prevádzkovanie kombinovaného nápojového automatu na kávu a balené, chladené nápoje., ktorý sa nachádza v budove Oddelenia dokladov a Oddelenia dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi, súp. č.10065, na parcele 1434/2 zapísaná na LV č. 7963 v k. ú. Prievidza. Minimálna cena za nájom priestoru je stanovená na 200 €/m2/rok. Nájomné nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, budú účtované osobitne. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označením „Ponukové konanie– nájom NP pre nápojový automat PD - Neotvárať“, na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín. Ponuku je možné doručiť tiež osobne počas úradných hodín do podateľne správcu.
Cenová ponuka musí obsahovať:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu nehnuteľností podľa ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefonický a e- mailový kontakt,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, špecifikáciu nehnuteľností podľa ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis oprávnenej osoby, telefonický a e- mailový kontakt.
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín uzatvorí nájomnú zmluvu s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky aj bez udania dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu