Nájom časti nebytového priestoru - Prievidza, ul. Košovská 14 pre kombinovaný nápojový aztomat, Prievidza


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Lachká
maria.lachka@minv.sk
tel.: 0961205445

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prievidza
Obec: Prievidza
Katastrálne územie: Prievidza
Adresa ponúkaného majetku štátu: Košovská 14, 971 01 Prievidza
Druh ponúkaného majetku štátu: časť nebytového priestoru - budovy súp. č. 10065 na parc. č. 1434/2 zapísanej na LV č. 7963 v k.ú. Prievidza o výmere 1m2 určený na umiestnenie kombinovaného nápojového automatu na kávu a balené, chladené nápoje.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 200
Dátum zverejnenia ponuky: 20.04.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.04.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.05.2017

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore


Poznámka k ponuke:
Nebytový priestor o výmere 1m2 je určený na umiestnenie a prevádzkovanie kombinovaného nápojového automatu na kávu a balené, chladené nápoje., ktorý sa nachádza v budove Oddelenia dokladov a Oddelenia dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi, súp. č.10065, na parcele 1434/2 zapísaná na LV č. 7963 v k. ú. Prievidza. Minimálna cena za nájom priestoru je stanovená na 200 €/m2/rok. Nájomné nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, budú účtované osobitne. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označením „Ponukové konanie– nájom NP pre nápojový automat PD - Neotvárať“, na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín. Ponuku je možné doručiť tiež osobne počas úradných hodín do podateľne správcu.
Cenová ponuka musí obsahovať:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu nehnuteľností podľa ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefonický a e- mailový kontakt,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, špecifikáciu nehnuteľností podľa ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis oprávnenej osoby, telefonický a e- mailový kontakt.
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín uzatvorí nájomnú zmluvu s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky aj bez udania dôvodu.

Výherca ponuky

Stav zrušená
Protokol 1494401304_zapisnica_kosovska_14_pd.pdf