Nájom časti nebytového priestoru Trieda SNP č. 1, Košice, Košice - mestská časť Západ


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO: 00606707
Adresa správcu: Rastislavova 43
Mesto: Košice
PSČ: 04190
Kontaktná osoba: Ing. Nataša Švarcová
natasa.svarcova@unlp.sk
tel.: 055/615 29 84, 0918 523 029

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Katastrálne územie: Terasa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: druh stavby: budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, monoblok – lôžková časť (ďalej len „budova“), súpisné číslo budovy 2263, postavená na pozemku parcela registra „C“, číslo parcely 3/12, kde sa nachádza časť nebytových priestorov spolu o celkovej výmere 133 m2, pozostávajúca z miestností: miestnosť č. B-1 o výmere 122 m2, miestnosť č. B-3 o výmere 5,80 m2, miestnosť č. B-4 o výmere 5,20 m2, na prízemí budovy vpravo od výťahového centra v hale návštev
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 200€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.10.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.10.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.10.2017

Termín obhliadky: po dohode


Poznámka k ponuke:
Podmienky na predloženie cenovej ponuky na nájom:

1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo osobne do podateľne UNLP Košice v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hodiny, na Rastislavovej č. 43, Košice. Adresa správcu: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Referát správy nehnuteľného majetku, Rastislavova č. 43, 041 90 Košice.

2. Cenovú ponuku zasielať v riadne zalepenej obálke s označením na obálke:
„Nájom časti nebytového priestoru – Monoblok č. 1– neotvárať!“

3. Cenová ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie záujemcu (ak je záujemcom podnikateľ: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, IČO; ak je záujemcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu),
b) ponúkanú výšku nájomného vyjadrenú pevnou sumou v mene euro za 1m2/rok nájmu (€/m2/rok),
c) účel nájmu - podnikateľský (uviesť konkrétne činnosti) alebo nepodnikateľský.

4. Správca je oprávnený vylúčiť z ponukového konania ponuku záujemcu, ktorá nebude doručená podľa bodu 1 alebo nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 3 alebo účel nájmu uvedený v cenovej ponuke záujemcu bude v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti, alebo by sa mohol tento účel narušiť.

5. Výška nájomného požadovaného správcom je uvedená s DPH a bez energetických médií a služieb. Energetické média a služby sa fakturujú samostatne. K platbám za energetické médiá a služby bude účtovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

6. Obhliadka nebytového priestoru sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore.
Kontakt: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Referát správy nehnuteľného majetku, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Ing. Nataša Švarcová, :055/615 2984, :0918 523 029, : natasa.svarcova@unlp.sk, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hodiny.


Výherca ponuky

Meno BOZPET s.r.o.
Sídlo Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Cena 227 €
IČO 50 214 802
Stav úspešná
Protokol 1526979110_6zapis_z_opakovaneho_vyhodnotenia_133m2.pdf