Nájom časti nebytového priestoru vhodného na umiestnenie nápojového a potravinového automatu - Košice - mestská časť Staré Mest...


Správca ponuky

Správca: Štátne divadlo Košice
IČO: 31299512
Adresa správcu: Hlavná 58
Mesto: Košice
PSČ: 042 77
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Širillová
pravnik@sdke.sk
tel.: 055/2452203

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Stredné mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hlavná 58, 042 77 Košice a Hlavné námestie č.1 , 040 01 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budovách Štátneho divadla Košice ( 1) v budove riaditeľstva a skúšobní Štátneho divadla Košice - ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4052, súpisným č. 3045, vedenom Okresným úradom Košice, katastrálny odbor, pre okres: Košice I, obec: Košice – Staré mesto, k. ú.: Stredné Mesto a 2) v Historickej budove Štátneho divadla Košice - ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4052, súpisným č. 4, vedenom Okresným úradom Košice, katastrálny odbor, pre okres: Košice I, obec: Košice – Staré mesto, k. ú.: Stredné Mesto) o celkovej výmere 3m2, z čoho:

a) 1,5 m2 sa nachádza vo foyer pri služobnom vstupe do Historickej budovy Štátneho divadla Košice na Hlavnom námestí č. 1 v Košiciach
b) 1,5 m2 (1,0 + 0,5 m2) sa nachádza vo foyer pri vrátnici / vchode do budovy riaditeľstva a skúšobní na ulici Hlavná 58 v Košiciach

Priestory sú vhodné na umiestnenie a prevádzkovanie max. 2 ks nápojového automatu (kávomatu) vybaveného prívodom vody a elektrickým napájaním a max. 2 ks potravinového automatu (automat s obsahom balených chladených nápojov, pochutín chladených bagiet a pod.) s využitím elektrického napájania.

Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 194€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 04.11.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 05.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.11.2019

Termín obhliadky: po dohode na základe telefonického dohovoru


Poznámka k ponuke:
Historická budova Štátneho divadla Košice je vzhľadom na trvanie divadelnej sezóny v plnej prevádzke spravidla 10 mesiacov v roku (okrem divadelných prázdnin - v mesiacoch júl a august sa preto v objekte zdržiava menší počet zamestnancov).

Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájmu za 1 m2 doručte do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením "Nájom priestorov - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Štátne divadlo Košice , Hlavná 58, 042 77 Košice.

Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou uvedenou v tvare: eur/m2/rok.

Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné za celý predmet nájmu.

Správca od ponuky odstúpi, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného.

Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúkaného nájomného.

Výherca ponuky

Meno DAVITAL, s.r.o.
Sídlo Zvolenská cesta 37A 974 05 Banská Bystrica
Cena 2475 €
IČO 31613888
Stav úspešná
Protokol 1574929383_zapisnica_z_vyhodnotenia.doc