Nájom časti pozemku 2973/1 v správe SNM, Múzeum Červený Kameň - Častá, Častá


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenské národné múzeum, Bratislava
IČO: 00164721
Adresa správcu: Vajanského nábrežie 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 810 06
Kontaktná osoba: Mgr. Sylvia Haršányová
sylvia.harsanyova@snm.sk
tel.: 033 2455170

Údaje o ponuke

Okres: Okres Pezinok
Obec: Častá
Katastrálne územie: Častá
Adresa ponúkaného majetku štátu: Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň 1, 900 89 Častá
Druh ponúkaného majetku štátu: POZEMKY
1. Pozemok zapísaný na parcele č. 2973/1 o výmere 16 m² - spevnená plocha vhodná na umiestnenie demontovateľného stánku (napríklad na predaj keramiky a drobných upomienkových predmetov).
2. Pozemok zapísaný na parcele č. 2973/1 o výmere 16 m² - spevnená plocha vhodná na umiestnenie demontovateľného stánku (napríklad na predaj medovníkov, perníkov a drobných upomienkových predmetov).
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: max. 5 rokov
Trhové nájomné: 50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 29.06.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 30.06.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.07.2020

Termín obhliadky: obhliadku možno dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. - 14:00 hod. na tel. č. 033/2455170


Poznámka k ponuke:
Pozemok - spevnená plocha je vhodná na umiestnenie demontovateľného stánku (napríklad na predaj medovníkov, perníkov, keramiky a drobných upomienkových predmetov). Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájmu, pričom ako minimálnu cenu za nájom požadujeme 50,00 €/1m²/rok. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou, uvedenou v €/1m²/rok. V ponuke záujemca uvedie aj číselné označenie pozemku ( 1. alebo 2. ). Cenová ponuka musí obsahovať aj meno a priezvisko/obchodné meno, trvalé bydlisko/sídlo, IČO, podpis záujemcu/osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, telefónny kontakt a e-mailovú adresu. Cenové ponuky doručte v zalepenej obálke s uvedením textu „NEOTVÁRAŤ – prenájom pozemku 1. alebo 2.“ na adresu : SNM – Múzeum Červený Kameň 1, 900 89 Častá alebo osobne na sekretariát múzea do 13.7.2020 do 14:00 hod. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať. Prenajímateľ SNM – Múzeum Červený Kameň si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu a tiež ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného a nebude vyjadrené pevnou sumou.
Upozornenie pre záujemcov o ponúkaný majetok štátu!
Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzatvorenie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...