Nájom časti pozemku 9/1 a 6/1 v k.ú. Bojnice v správe SNM, Bojnice


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenské národné múzeum, Bratislava
IČO: 00164721
Adresa správcu: Vajanského nábrežie 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 810 06
Kontaktná osoba: Ing. Eva Farkašová
farkasova@snm.sk
tel.: 421 46 5430624

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prievidza
Obec: Bojnice
Katastrálne územie: Bojnice
Adresa ponúkaného majetku štátu: SNM-Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice
Druh ponúkaného majetku štátu: pozemok pri Zámku Bojnice tvorený časťou parcely č. 9/1 a časťou parcely č. 6/1, medzi fontánou pred Zámkom a Zámockou reštauráciou, a to (v smere od fontány k Zámockej reštaurácii): 1. časť o výmere 4m2 (2m*2m), 2. časť o výmere 6m2 (3m*2m), 3. časť o výmere 6m2 (3m*2m), 4. časť o výmere 6m2 (3m*2m), 5. časť o výmere 6m2 (3m*2m), 6. časť o výmere 6m2 (3m*2m)
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: od 2.4.2021 do 17.10.2021 a od 1.4.2022 do 16.10.2022
Trhové nájomné: 430€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 20.11.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.11.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.11.2020

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Pozemok je vhodný na sezónny ambulantný predaj suvenírov alebo umeleckú činnosť podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice – trhového poriadku. Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájomného. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou, uvedenou v €/m2/rok. Náklady spojené s prevádzkou predmetu nájmu hradí nájomca priamo dodávateľovi služieb. V ponuke záujemca uvedie aj číselné označenie časti parcely podľa tejto ponuky a výmeru, na ktorú sa ponuka vzťahuje. Cenová ponuka musí obsahovať aj meno a priezvisko/obchodné meno, trvalé bydlisko/sídlo, IČO, podpis záujemcu/osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, telefónny kontakt a e-mailovú adresu. Cenové ponuky doručte v zalepenej obálke s uvedením textu „neotvárať-prenájom 9/1-6/1“ na adresu: SNM-Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice. SNM-Múzeum Bojnice si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...