Nájom časti pozemku o výmere 20 m2 na Západnej terase BH na zabezpečenie a prevádzkovanie kolotoča - detskej manéže, Bratislav...


Správca ponuky

Správca: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
IČO: 151492
Adresa správcu: nám. A. Dubčeka 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 81280
Kontaktná osoba: Ing. Jana Mihalčinová
jana.mihalcinova@nrsr.sk
tel.: 0910 853 840

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Zámocká ul. 2, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť pozemku o výmere 20 m2 na Západnej terase v areáli Bratislavského hradu na zabezpečenie a prevádzkovanie kolotoča - detskej manéže - počas podujatia "Advent na Hrade" v čase od 30.11.2019 do 21.12.2019 (22 dní). Pozemok s parcelným číslom 876/1 o celkovej výmere 3734 m2 je vedený na LV č. 896, okres Bratislava I, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, k.ú. Staré mesto .
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 22 dní
Trhové nájomné: 40€ / 20 m2 / Deň
Dátum zverejnenia ponuky: 04.11.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 05.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2019

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore


Poznámka k ponuke:
Minimálne trhové nájomné za 22 dní je 880 € /20 m2.
Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v € za 22 dní; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom (voda a elektrická energia) a daň z nehnuteľnosti, záväzok uchádzača, že vždy v piatky, soboty, nedele a vždy na požiadanie nájomcu zabezpečí prevádzkovanie kolotoča pre verejnosť; podpis uchádzača; fotokópia platného dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Kancelária NR SR nie je platiteľom DPH.
Špecifikácia kolotoča (detskej manéže) - typ staropražský kolotoč, prípadne jeho ekvivalent, vysvietený minimálne 400 svetlami, ozdobený s vianočnou tematikou, s minimálnym počtom miest na sedenie 20.
Kritériom na určenie poradia je najvyššie trhové nájomné v € za 22 dní.
Z dôvodu ochrany ústavných činiteľov, určených osôb a predmetu nájmu v súlade s osobitnými režimovými opatreniami Kancelárie NR SR bude víťazný uchádzač povinný predložiť zoznam svojich pracovníkov a strpieť previerku ich bezúhonnosti.
V zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu nie je možné umiestniť reklamu, reklamné, informačné alebo propagačné zariadenie v areáli národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad.
Cenovú ponuku v zapečatenej obálke s uvedením obchodného mena a adresy uchádzača, označenú „Advent na Hrade - kolotoč - cenová ponuka na nájom – NEOTVÁRAŤ“ doručte do podateľne Kancelárie NR SR, Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava do 8.11.2019 do 15,30 hod..
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky.