Nájom časti pozemku (vhodné na parkovanie), Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Múzeum Slovenského národného povstania
IČO: 35 986 077
Adresa správcu: Kapitulská 23
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 975 59
Kontaktná osoba: Petra Mihalíčeková
petra.mihalicekova@muzeumsnp.sk
tel.: 0918 876 807

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť pozemku o výmere 897 m2 vedeného na LV č. 1350, parcela č. 1332/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 0,95 €/1 m2/mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 17.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.04.2017

Termín obhliadky: Obhliadku v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 15:00 možno vopred dohodnúť s Bc. Jozefom Gibalom na t. č.:+421 918 899 410, +421 48 2451 113 alebo mailom na jozef.gibala@muzeumsnp.sk


Poznámka k ponuke:
Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica ako správca majetku vyhlasuje ponukové konanie na prenájom časti pozemku o výmere 897 m2 vhodného na parkovacie účely, vedeného na LV č. 1350, parcela č. 1332/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica
Záujemcovia môžu cenové ponuky zasielať do 03.04.2017 v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – nájom pozemku“ s uvedením mena a adresy záujemcu, a to na adresu Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Písomná ponuka musí obsahovať ponúkanú výšku nájmu pevnou sumou a nie nižšiu ako trhové nájomné, účel využitia nehnuteľnosti a identifikačné údaje záujemcu. Múzeum SNP si vyhradzuje právo odstúpiť od ponukového konania, ak cenová ponuka nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného. Nájomná zmluva sa uzatvorí s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.


Výherca ponuky

Meno LI MANAGEMENT, s.r.o.
Sídlo Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica
Cena 10441,08 €
IČO 45 962 715
Stav úspešná
Protokol 1501593069_zapisnica_z_otvarania_obalok.doc