Nájom časti pozemku (vhodné na parkovanie), Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Múzeum Slovenského národného povstania
IČO: 35 986 077
Adresa správcu: Kapitulská 23
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 975 59
Kontaktná osoba: Petra Mihalíčeková
petra.mihalicekova@muzeumsnp.sk
tel.: 0918 876 807

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť pozemku o výmere 897 m2 vedeného na LV č. 1350, parcela č. 1332/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 0,95 €/1 m2/mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 17.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.04.2017

Termín obhliadky: Obhliadku v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 15:00 možno vopred dohodnúť s Bc. Jozefom Gibalom na t. č.:+421 918 899 410, +421 48 2451 113 alebo mailom na jozef.gibala@muzeumsnp.sk


Poznámka k ponuke:
Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica ako správca majetku vyhlasuje ponukové konanie na prenájom časti pozemku o výmere 897 m2 vhodného na parkovacie účely, vedeného na LV č. 1350, parcela č. 1332/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica
Záujemcovia môžu cenové ponuky zasielať do 03.04.2017 v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – nájom pozemku“ s uvedením mena a adresy záujemcu, a to na adresu Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Písomná ponuka musí obsahovať ponúkanú výšku nájmu pevnou sumou a nie nižšiu ako trhové nájomné, účel využitia nehnuteľnosti a identifikačné údaje záujemcu. Múzeum SNP si vyhradzuje právo odstúpiť od ponukového konania, ak cenová ponuka nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného. Nájomná zmluva sa uzatvorí s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu