Nájom časti spoločných priestorov o výmere 1 m2 v administratívnej budovy Okresného úradu Považská Bystrica, Považská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Jana Štefánková
jana.stefankova@minv.sk
tel.: 0961205459

Údaje o ponuke

Okres: Okres Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť nebytového priestoru na prízemí budovy súp.číslo 1, na parcele 772/7 zapísanej na LV 9398 v k. ú . Považská Bystrica o výmere 1m2 vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie nápojového automatu

Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 100€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 09.08.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.08.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.08.2019

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín ako správca majetku štátu ponúka v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu – 1 m2 spoločného priestoru ( chodby), ktorý sa nachádza na prízemí administratívnej budovy Centrum 1/1, Považská Bystrica situovanej na parcele číslo 772/7, v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísanej na liste vlastníctva číslo 9398. Priestor je vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie nápojového automatu.
Minimálna výška trhového nájomného je 100,00 € m2/rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením „Neotvárať – nájom – nápojový automat PB“ na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
Cenová ponuka musí obsahovať:
- u fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu nehnuteľnosti podľa ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefonický a e-mailový kontakt
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, špecifikáciu nehnuteľností podľa ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis oprávnenej osoby, telefonická a e-mailový kontakt.
Správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného nájomného. Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájomného pri dodržaní účelu nájmu.

Výherca ponuky

Meno Dallmayr, VENDING&OFFICE k.s.
Sídlo Prístavná 10, Bratislava
Cena 789 €
IČO 35 803 118
Stav úspešná
Protokol 1568200745_zapisnica.pdf