Nájom časti spoločných priestorov o výmere 1m2 v administratívnej budove katastrálneho odboru Okresného úradu Galanta , Galanta


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Marek Žáček
marek.zacek@minv.sk
tel.: 0961105420

Údaje o ponuke

Okres: Okres Galanta
Obec: Galanta
Katastrálne územie: Galanta
Adresa ponúkaného majetku štátu: 29. augusta
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť spoločného priestoru - vestibul, ktorý sa nachádza na prízemí budovy súp.č. 10/11, situovanej na parcele č. 218/9 evidovanej na LV 28, v k.ú. Galanta o výmere 1m2 vhodný na prevádzkovanie a umiestenie nápojového automatu (kávomatu). Cenovú ponuku je potrebné zaslať v zalepenej obálke na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava, uvedením odosielateľa a jeho adresy s označením „NEOTVÁRAŤ- nájom nápojový automat kataster Galanta“ do 26.10.2020.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 100€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.10.2020

Termín obhliadky: Po telefonickej dohode


Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR- Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca nehnuteľného majetku štátu v súlade zákonom č.278/1993 Z.z. správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu – 1m2 spoločného priestoru - vestibul, ktorý s nachádza na prízemí administratívnej budovy Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, Ulica 29. augusta 10/11, situovanej na parcele č.218/9 evidovanej na LV 28, v k.ú. Galanta. Priestor je vhodný na prevádzkovanie a umiestnenie nápojového automatu (kávomatu). Minimálna výška trhového nájomného je 100€/m2/rok + 110€/rok predpokladaných nákladov na elektrickú energiu a vodu. Cenovú ponuku je potrebné zaslať v zalepenej obálke na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava, uvedením odosielateľa a jeho adresy s označením „NEOTVÁRAŤ- nájom nápojový automat kataster Galanta“ do 26.10.2020.
Správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného nájomného. Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájomného.

Výherca ponuky

Meno ASO VENDING s.r.o.
Sídlo Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
Cena 159 €
IČO 45 851 221
Stav úspešná
Protokol 1605258366_zapisnica_napojovy_automat_kataster_galanta.docx