Nájom časti stavebnej konštrukcie za účelom zriadenia a prevádzkovania reklamnej stavby, Krupina, Krupina


nové

Správca ponuky

Správca: Finančné riaditeľstvo SR
IČO: 42499500
Adresa správcu: Lazovná 63
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bocánová
maria.bocanova@financnasprava.sk
tel.: 421 905 824 323

Údaje o ponuke

Okres: Okres Krupina
Obec: Krupina
Katastrálne územie: Krupina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Krupina
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť stavebnej konštrukcie administratívnej budovy bývalého kontaktného miesta Daňového úradu Banská Bystrica v Krupine so súpisným č. 2191 stojacej na pozemku parcely registra C-KN č. 163/4 zapísanej na liste vlastníctva č. 3691 pre katastrálne územie Krupina, a to časť obvodového múra budovy o výmere 48 m2, za účelom zriadenia a prevádzkovania reklamnej stavby. Montáž, demontáž ako aj pravidelná údržba reklamnej stavby bude výlučne na náklady nájomcu ako prevádzkovateľa tejto reklamnej stavby, a musí byť vykonaná za dodržania maximálnej bezpečnosti a najnižšieho zaťaženia budovy v súlade so statickým posudkom, ktorý bude vybranému uchádzačovi predložený spoločne s návrhom nájomnej zmluvy.
Obsah reklám a informácií zverejňovaných nájomcom na reklamnej stavbe nesmie znižovať vážnosť a dôstojnosť finančnej správy, ako aj ostatných orgánov štátnej správy a symbolov Slovenskej republiky a nesmie byť akýmkoľvek spôsobom hanlivý. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na prednostné odsúhlasenie textu resp. obrazu, ktorý má byť na reklamnej stavbe umiestnený.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 až 5 rokov
Trhové nájomné: 15.60€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.01.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.01.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.01.2019

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby na tel. čísle 0905 824 323 (Mgr. Mária Bocánová) alebo 02/49234309 alebo mailom na maria.bocanova@financnasprava.sk.


Poznámka k ponuke:
Písomnú žiadosť o prenájom predmetnej časti nehnuteľnosti s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2/rok v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Krupina - cenová ponuka“ na prednej strane obálky a uvedením mena, priezviska, adresy resp. názvu a sídla záujemcu. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na cenové ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať. Cenové ponuky možno správcovi doručovať aj na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR
Sekcia ekonomiky
Mierová 23
815 11 Bratislava.

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto konanie.
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Cenová ponuka musí byť vyjadrená jednou pevnou sumou s uvedením výmery a obdobia, na ktoré sa vzťahuje, inak si správca vyhradzuje právo na takúto ponuku neprihliadať.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...