Nájom časti steny prechodovej chodby v správe DFN Košice pred ambulanciami obvodných pediatrov, Košice - mestská časť Západ, Ko...


Správca ponuky

Správca: Detská fakultná nemocnica Košice
IČO: 00606715
Adresa správcu: Trieda SNP 457/1
Mesto: Košice
PSČ: 040 11
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Ballaschová
ballaschova@dfnkosice.sk
tel.: 055/235 22 28

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Katastrálne územie: Terasa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: časť nehnuteľného majetku štátu - časť steny prechodovej chodby na prízemí pred ambulanciami všeobecných lekárov pre deti a dorast ako neštátnych zdravotníckych zariadení, predmetom nájmu je stena o rozmeroch 1,5 x 1,5 x 1 meter, parcela č. 3/49, parcela registra "C", KN na LV 15879, súp. číslo budovy 2255, KN vedený Okresným úradom Košice - katastrálny odbor, obec Košice - Západ, okres Košice Ii, katastrálne územie Terasa, ponúkaná časť nehnuteľností sa nachádza v objekte Detská poliklinika - ambulantná časť DFN Košice, prechodová chodba na prízemí uvedeného objektu.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 360€ / 1,5 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 12.06.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.06.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.06.2018

Termín obhliadky: nie je určený


Poznámka k ponuke:
Záujemca je povinný ponuku na prenájom predmetnej časti nehnuteľného majetku štátu doručiť na adresu Detskej fakultnej nemocnice Košice, sídlo Trieda SNP 1, 040 11 Košice v zalepenej obálke s heslom : " Neotvárať - Cenová ponuka" najneskôr v posledný deň lehoty, do 15,30 hodiny.

Výherca ponuky

Stav neúspešná
Protokol 1530090253_zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuky__ziadna_ponuka_15_m2.doc