Nájom časti strešnej konštrukcie PDÚ Rožňava pre účely zriadenia a prevádzkovania reklamnej stavby , Rožňava, Rožňava


Správca ponuky

Správca: Finančné riaditeľstvo SR
IČO: 42499500
Adresa správcu: Lazovná 63
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bocánová
maria.bocanova@financnasprava.sk
tel.: 421 905 824 323

Údaje o ponuke

Okres: Okres Rožňava
Obec: Rožňava
Katastrálne územie: Rožňava
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ulica Zeleného stromu 1822/10, Rožňava
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť stavebnej konštrukcie administratívnej budovy Pobočky daňového úradu Rožňava, s. č. 1822, stojacej na pozemku parcely C-KN č. 227/1, LV č. 3592 pre k. ú. Rožňava. Predmetom ponuky je časť strešnej konštrukcie uvedenej stavby o celkovej výmere ponúkanej plochy 19,24m2 za účelom umiestnenia a prevádzkovania reklamnej stavby. Montáž, demontáž ako aj pravidelná údržba reklamnej stavby bude výlučne na náklady nájomcu ako prevádzkovateľa tejto reklamnej stavby, a musí byť vykonaná za dodržania maximálnej bezpečnosti a najnižšieho zaťaženia budovy v súlade so statickým posudkom, ktorý bude vybranému uchádzačovi predložený spoločne s návrhom nájomnej zmluvy.
Obsah reklám a informácií zverejňovaných nájomcom na reklamnej stavbe nesmie znižovať vážnosť a dôstojnosť finančnej správy, ako aj ostatných orgánov štátnej správy a symbolov Slovenskej republiky a nesmie byť akýmkoľvek spôsobom hanlivý. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na prednostné odsúhlasenie textu resp. obrazu, ktorý má byť na reklamnej stavbe umiestnený.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 až 5 rokov
Trhové nájomné: 36€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.01.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.01.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.01.2019

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby na tel. čísle 0905 824 323 (Mgr. Mária Bocánová) alebo 02/49234309, alebo mailom na maria.bocanova@financnasprava.sk.


Poznámka k ponuke:
Písomnú žiadosť o prenájom predmetnej časti nehnuteľnosti s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2/rok v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Rožňava - cenová ponuka“ na prednej strane obálky a uvedením mena, priezviska, adresy resp. názvu a sídla záujemcu. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na cenové ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať. Cenové ponuky možno správcovi doručovať aj na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR
Sekcia ekonomiky
Mierová 23
815 11 Bratislava.

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto konanie.
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Cenová ponuka musí byť vyjadrená jednou pevnou sumou s uvedením výmery a obdobia, na ktoré sa vzťahuje, inak si správca vyhradzuje právo na takúto ponuku neprihliadať.

Výherca ponuky

Meno Jenex Dobšiná s.r.o.
Sídlo Kúpeľná 983 049 25 Dobšiná
Cena 698,412 €
IČO 36176249
Stav úspešná
Protokol 1550506819_zapisnica_najom_pdu_roznava_11_01_2019.doc