Nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu (časť pozemku), Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mests...


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 681156
Adresa správcu: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43
Kontaktná osoba: Ing. Anna Mosná, JUDr. Nikoleta Regendová
anna.mosna@employment.gov.sk, nikoleta.regendova@employment.gov.sk
tel.: +421 2046 1113, +421 2046 1126

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Špitálska 4, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to: časť pozemku o výmere 10,00 m2, ktorý sa nachádza v zadnej časti dvora pri Cintorínskej ulici, na parcele č. 8680/19, okres Bratislava I, obec BA – mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 960 katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 24€ / sezónne 1 m2 / Mesiac
0.1€ / mimosezónne 1 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 18.05.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 19.05.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.05.2020Poznámka k ponuke:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu zapísaný na LV č. 960, časť pozemku o výmere 10,00 m2, na parcele č. 8680/19 zastavané plochy a nádvoria, okres Bratislava I, obec BA –m. č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, vhodné na účely umiestnenia exteriérového sedenia na poskytovanie služieb.
Minimálne sezónne trhové nájomné je vo výške 24,00 €/m2/mesiac a minimálne mimosezónne trhové nájomné je vo výške 0,10 €/m2/mesiac. Kritérium výberu je najvyššia ponúknutá cena za prenájom. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu a tiež ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného.
Písomné cenové ponuky zašlite vo vyššie uvedenej lehote v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka – prenájom terasy – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava alebo osobne do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...