Nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu - miestnosť č. 532, 5. n.p., Piešťany


nové

Správca ponuky

Správca: Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
IČO: 00165271
Adresa správcu: I.Krasku 4
Mesto: Piešťany
PSČ: 921 12
Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Bábsky
obstaravanie@nurch.sk
tel.: 033/796 91 13

Údaje o ponuke

Okres: Okres Piešťany
Obec: Piešťany
Katastrálne územie: Piešťany
Adresa ponúkaného majetku štátu: nábrežie I. Kraku 4, 921 12 Piešťany
Druh ponúkaného majetku štátu: Prenájom plochy nebytový priestor v nehnuteľnosti, ktorá je majetkom SR v správe prenajímateľa v časti Národného ústavu reumatických chorôb, nábrežie I. Krasku 4 v Piešťanoch vedená na liste vlastníctva číslo 3278, na parcele číslo 5820, súpisné číslo 4782, k.ú. Piešťany, miestnosť č. 532, o výmere 15,15 m2, nachádzajúca sa na 5. poschodí.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 1288€ / 15,15 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 08.02.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.02.2019

Termín obhliadky: 11. - 15.2.2019


Poznámka k ponuke:
Spôsob predloženia cenovej ponuky: cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením ,,Neotvárať – ponuka NÁJOM miestnosť č. 532“ poštou alebo osobne na adrese Národný ústav reumatických chorôb, nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.

Náležitosti ponuky:
- ponúkaná cena v EUR/výmera/rok
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Do nájomného nie je započítaná cena za poskytovanie služieb súvisiacich s nájmom (dodávka energií atď..). Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude vylúčená. V prípade, ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu cenu odstúpi od ponuky, bude oslovený záujemca s nasledovnou najvyššou cenovou ponukou.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...