Nájom dvojgaráže v areáli SAV na Patrónke v Bratislave, Bratislava - mestská časť Karlova Ves


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenská akadémia vied - Úrad SAV
IČO: 00037869
Adresa správcu: Štefánikova 49
Mesto: Bratislava
PSČ: 814 38
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Jakubickova
jakubickova@up.upsav.sk
tel.: 02/57510174, 0421 911 013 420

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlova Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dúbravská cesta 9, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Dvojgaráž č. 1 - 2 v celkovej výmere 33,90 m2 (2x 16,95 m2) v budove radových garáží so s. č. 5790, p. č. 2684/1, vedených na LV č. 1500 v areáli SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1356
Dátum zverejnenia ponuky: 20.04.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.04.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.05.2017

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore


Poznámka k ponuke:
Nájomné 40,- EUR/m2/rok nezahŕňa služby spojené s nájmom (dodávka elektrickej energie). Správca akceptuje výlučne písomné ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou, doručené najneskôr 2.5.2017 v zalepenej obálke označenej heslom "nájom garáže - neotvárať" na adresu: Úrad SAV, Odbor správy majetku a energetiky, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, prípadne doručené osobne v zalepenej obálke, označenej heslom, najneskôr do 2.5.2017 do 13.00 do podateľne Úradu SAV.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu