Nájom dvojgaráže v areáli SAV na Patrónke v Bratislave, Bratislava - mestská časť Karlova Ves


Správca ponuky

Správca: Slovenská akadémia vied - Úrad SAV
IČO: 00037869
Adresa správcu: Štefánikova 49
Mesto: Bratislava
PSČ: 814 38
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Jakubickova
jakubickova@up.upsav.sk
tel.: 02/57510174, 0421 911 013 420

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlova Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dúbravská cesta 9, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Dvojgaráž č. 1 - 2 v celkovej výmere 33,90 m2 (2x 16,95 m2) v budove radových garáží so s. č. 5790, p. č. 2684/1, vedených na LV č. 1500 v areáli SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1356
Dátum zverejnenia ponuky: 20.04.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.04.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.05.2017

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore


Poznámka k ponuke:
Nájomné 40,- EUR/m2/rok nezahŕňa služby spojené s nájmom (dodávka elektrickej energie). Správca akceptuje výlučne písomné ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou, doručené najneskôr 2.5.2017 v zalepenej obálke označenej heslom "nájom garáže - neotvárať" na adresu: Úrad SAV, Odbor správy majetku a energetiky, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, prípadne doručené osobne v zalepenej obálke, označenej heslom, najneskôr do 2.5.2017 do 13.00 do podateľne Úradu SAV.

Výherca ponuky

Meno Peter Sitár
Sídlo Vyšehradská 25, 851 06 Bratislava
Cena 1360 €
Stav úspešná
Protokol 1494414587_zapisnica_z_vyhodnotenia_4.5.2017_redigovane.pdf