Nájom kancelárskych priestorov ABŠO Považská Bystrica, Považská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Jana Štefánková
jana.stefankova@minv.sk
tel.: 0961205459

Údaje o ponuke

Okres: Okres Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Administratívna budova štátnych orgánov, Centrum 1/1, Považská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Kancelárske priestory na 7. poschodí o výmere 12 m2, kancelária č. 704 C v Administratívnej budove orgánov štátnej správy Centrum 1/1, Považská Bystrica
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 08.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.02.2018

Termín obhliadky: dohodu


Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Trenčín ako správca majetku štátu vyhlasuje osobitné ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v administratívnej budove štátnych orgánov v Považskej Bystrici , Centrum 1/1 , LV č. 9398, k.ú. Považská Bystrica, parc. číslo 772/7 a to: nebytové priestory na 7 poschodí , kancelária č. 704c o výmere 12,00 m2
Požadované trhové nájomné: 50,00 €/m2/rok, plus k nájomnému náklady za energie a služby. Cenové ponuky doručte v zalepenej obálke s označením „ Cenová ponuka nájom ABŠO Považská Bystrica – neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa na adresu: MV SR – Centrum podpory Trenčín, oddelenie nehnuteľností Jilemnického 1, 911 42 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa nasledujúceho od zverejnenia ponuky.
Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. MV SR – Centrum podpory Trenčín si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu, alebo ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku uvedeného nájomného a nebude vyjadrená pevnou sumou.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu