Nájom kancelárskych priestorov ABŠO Považská Bystrica, Považská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Jana Štefánková
jana.stefankova@minv.sk
tel.: 0961205459

Údaje o ponuke

Okres: Okres Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Administratívna budova štátnych orgánov, Centrum 1/1, Považská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Kancelárske priestory na 7. poschodí o výmere 12 m2, kancelária č. 704 C v Administratívnej budove orgánov štátnej správy Centrum 1/1, Považská Bystrica
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 08.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.02.2018

Termín obhliadky: dohodu


Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Trenčín ako správca majetku štátu vyhlasuje osobitné ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v administratívnej budove štátnych orgánov v Považskej Bystrici , Centrum 1/1 , LV č. 9398, k.ú. Považská Bystrica, parc. číslo 772/7 a to: nebytové priestory na 7 poschodí , kancelária č. 704c o výmere 12,00 m2
Požadované trhové nájomné: 50,00 €/m2/rok, plus k nájomnému náklady za energie a služby. Cenové ponuky doručte v zalepenej obálke s označením „ Cenová ponuka nájom ABŠO Považská Bystrica – neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa na adresu: MV SR – Centrum podpory Trenčín, oddelenie nehnuteľností Jilemnického 1, 911 42 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa nasledujúceho od zverejnenia ponuky.
Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. MV SR – Centrum podpory Trenčín si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu, alebo ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku uvedeného nájomného a nebude vyjadrená pevnou sumou.

Výherca ponuky

Meno Media Centrum
Sídlo M.R. Štefánika 149, 017 01 Považská Bystrica
Cena 600 €
IČO 45388318
Stav úspešná
Protokol 1519724281_scan.pdf