Nájom - miestnosť č. 215 v ZPB, Kukorelliho 60, Humenné, Humenné


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Igor Frič
igor.fric@minv.sk
tel.: 0961805496

Údaje o ponuke

Okres: Okres Humenné
Obec: Humenné
Katastrálne územie: Humenné
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory - miestnosť:
- č. 215 o celkovej výmere 30,42 m²
na prvom poschodí budovy súpisné číslo 2315 na ulici Kukorelliho 60 v meste Humenné, situovanej na pozemku registra C-KN parcela číslo 3939/10 a zapísanej na liste vlastníctva číslo 9216, katastrálne územie Humenné, obec Humenné, okres Humenné.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 35€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 01.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 02.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.04.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného (rovnakou alebo vyššou ako v ponuke) doručte v uzavretej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - miestnosť 215“ v lehote najneskôr do 21.04.2021 do 15:00 osobne alebo poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. V uvedenej lehote je potrebné cenovú ponuku doručiť, nie iba odoslať. Výška trhového nájomného je minimálne 35 €/m²/rok a je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky.