nájom nebytové priestory 158,50 m2 v Žiline, Žilina


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Anna Bullová
anna.bullova@minv.sk
tel.: 0961405410

Údaje o ponuke

Okres: Okres Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Adresa ponúkaného majetku štátu: 010 08 Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory v celkovej výmere 158,50 m2 pozostávajúce z miestností č. 1.37 (chodba) o výmere 8,096 m2, č. 1.38 (sklad) o výmere 9,388 m2, č. 1.39 (šatňa) o výmere 4,973 m2, č. 1.40 (umyvárka) o výmere 3,080 m2, č. 1.41 (WC zamestnanci) o výmere 1,440 m2, č. 1.42 (upratovacia miestnosť) o výmere 1,760 m2, č. 1.43 (príprava) o výmere 26,211 m2, č.1.44 (výdaj) o výmere 20,588 m2 a č.1.45 rýchle občerstvenie o výmere 82,963 m2 sa nachádzajú sa na 1. nadzemnom podlaží v nebytovom priestore č. 1 vo vchode č.33B polyfunkčného objektu súpisné číslo 8556 v Žiline, Vysokoškolákov, ktorý je situovaný na pozemku parcela C KN č.7930/42 v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina a vedený v katastri nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Žilina na liste vlastníctva č. 8481. Ide o priestory na Klientskom centre Žilina a doteraz boli využívané na prevádzkovanie rýchleho občerstvenia. Účel využívania priestorov nesmie byť v rozpore s predmetom výkonu štátnej správy.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 120€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.08.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením" neotvárať-nájom KC Žilina" v lehote do 31.08.2022 na adresu : Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu: u FO meno a priezvisko, trvalé bydlisko, kontaktné údaje, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, ponúkanú cenu, účel využitia nebytového priestoru a podpis záujemcu; u PO: názov a sídlo, IČO, kontaktné údaje, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, ponúkanú cenu, účel využitia nebytového priestoru a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho trhového nájomného. Zmluva o nájme bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. V zmysle § 8b ods. 5 zák. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom alebo užívateľom majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.
Výška trhového nájomného je minimálne 120,00 €/m2/rok a je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov.

Výherca ponuky

Meno BC FOOD s.r.o.
Sídlo Na rybník 298/13, Teplička nad Váhom 013 01
Cena 20605 €
IČO 50813943
Stav úspešná
Protokol 1663659296_zapisnica_12.9.2022.pdf