Nájom - nebytové priestory, bufet , NEOTVÁRAŤ, Bratislava - Ružinov, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Gymnázium Metodova 2
IČO: 42262488
Adresa správcu: Metodova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 82108
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Czafiková
czafikova@gmet.sk
tel.: 02 5010 2414

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: - nebytový priestor na prízemí v budove Gymnázia na Metodovej ulici 2 (katastrálne územie Nivy, parcelné č. 10551/5, list vlastníctva č. 3542), ktorý je súčasťou školy o celkovej ploche 22 m2
- nebytový priestor na prízemí v budove školy na Jelačičovej ulici 5 (katastrálne územie Nivy, parcelné č. 10551/4, list vlastníctva č. 3542) ktorý je súčasťou školy o celkovej ploche 18 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 35€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 30.07.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 31.07.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.08.2020Poznámka k ponuke:
V bufete bude možné predávať sortiment v zmysle platnej legislatívy v súlade so zdravou výživou mládeže. Prevádzková doba bude počas vyučovania okrem školských prázdnin a dní pracovného pokoja. Priestor bude vybavený zariadením na náklady nájomcu.
Rozhodujúcim kritériom pre výber nájomcu je najvyššia ponuka ceny nájmu.

Písomné ponuky zasielajte v obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ do 7 kalendárnych dní na adresu Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného nájomného.