Nájom nebytového administratívneho priestoru Bratislava IV, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Brat...


nové

Správca ponuky

Správca: IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže
IČO: 00157660
Adresa správcu: Karloveská 64
Mesto: Bratislava
PSČ: 842 58
Kontaktná osoba: Bc. Adam Juhász
adam.juhasz@iuventa.sk
tel.: 0259296214

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlová Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská ul. č. 64, 842 58 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: UVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská ul. č. 64, 842 58 Bratislava v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ponúka do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Nebytový administratívny priestor:
- miestnosť B116 o výmere 19,51m2

Tento predmet nájmu sa nachádza v objekte budovy na parcele č. 2450/14, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1869, k.ú. Karlova Ves.
Nájomné nezahŕňa prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom, tieto budú vyčíslené nájomcovi samostatne. Nájomná zmluva bude uzatvorená do 30.6.2022 s mesačnou výpovednou lehotou.
Cena trhového nájomného: 72€ / 1 m2 / Rok
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: od 30.6.2022
Trhové nájomné: 6€ / 1 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 13.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.10.2021

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "NEOTVÁRAŤ - nájom kancelária", osobne alebo poštou na adresu: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská ul. č. 64, 842 58 Bratislava do 21.10.2021.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky ak cenová ponuka žiadneho uchádzača nedosiahne výšku trhového nájmu, t.j. minimálnej ceny za nájom a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu.
Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom s najvyššou ponukou.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...