Nájom nebytového priestoru 1 m2 v budove Okresného súdu Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný súd Banská Bystrica
IČO: 00165735
Adresa správcu: Skuteckého 28
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97559
Kontaktná osoba: Gabriela Janáčová
gabriela.janacova@justice.sk
tel.: 048/88 61 190

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor nachádzajúci sa v budove Okresného súdu Banská Bystrica, ul. Skuteckého č. 28. Lokalizácia: 1 m2 na prízemí hlavnej budovy, vo vstupnom vestibule. Priestor je vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie nápojového automatu (káva, čaj).
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 97€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 20.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2022Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájomného za 1 m2 doručte do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením "NEOTVÁRAŤ - nájom priestorov" na adresu. Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého č. 28, 975 59 Banská Bystrica. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou v Eurách/m2/rok. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné za celý predmet nájmu. Správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného nájomného. Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájomného pri dodržaní účelu nájmu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...