Nájom nebytového priestoru - 1 x 1m2 Bratislava II, BA - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Valo
anna.valo@minv.sk
tel.: 0961033852

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ružová dolina 27
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o rozlohe 1 m2, nachádzajúci sa na prízemí administratívnej budovy - Ružová dolina 27, súp. č. 621, na parcele registra "C", parc. č. 15296/10, na LV 282, k.ú. Nivy
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 680€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 17.05.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.05.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.05.2021

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Nebytový priestor bol doteraz využitý na umiestnenie a prevádzkovanie tovarového automatu. Výška trhového nájomného je 680 Eur bez DPH/m2/rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "Nájom 1m2 - nápojový automat Ružová dolina" na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava do 27.05.2021.

Výherca ponuky

Meno DAVITAL s. r. o.
Sídlo Zvolenská cesta 37A, 974 05 Banská Bystrica
Cena 835 €
IČO 31613888
Stav úspešná
Protokol 1622787658_protokol_2021_kavomaty_2021_2026_ruzova_dolina_27.pdf