Nájom nebytového priestoru 44,5 m2 Bratislava Ružinov, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Ružinov


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Králiková
zuzana.kralikova@minv.sk
tel.: 0961033836

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Bachova 4
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o rohlohe 44,5 m2, nachádzajúci sa na prízemí budovy Základnej školy sv. Vincenta de Paul, súpisné číslo 3191, na parcele číslo 1253/3, katastrálne územie Ružinov, list vlastníctva č. 6138. Nebytový priestor bol doteraz využitý ako zubná ambulancia.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 70€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.05.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.05.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.06.2020

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Výška trhového nájomného je 70 € bez DPH/m2/rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa, jeho adresy, tel. kontaktu/e-mailu a s označením "Nájom, Bachova 4, NEOTVÁRAŤ" na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14. 812 28 Bratislava do 08.06.2020.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...