Nájom nebytového priestoru 46,8 m2, Nižná, okres Tvrdošín, Nižná


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Hodásová
tatiana.hodasova@minv.sk
tel.: 096140 5401

Údaje o ponuke

Okres: Okres Tvrdošín
Obec: Nižná
Katastrálne územie: Nižná
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nová doba 496, Nižná, Okres Tvrdošín
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o výmere 46,8 m2 sa nachádzajú na prízemí budovy MV SR , ulica Nová doba č. 496 ktorá je postavená na parcele č. 656 a vedená na liste vlastníctva č. 52 katastrálne územie Nižná, obec Nižná. Nebytový priestor pozostáva z jednej bunky s dvoma miestnosťami, do ktorých je prístup zabezpečený samostatným vonkajším vchodom.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 24€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.09.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.09.2020

Termín obhliadky: na požiadanie


Poznámka k ponuke:
Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom Nižná" v lehote do 30.9.2020 do 15.00 hod na adresu Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline.
Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, správca je povinný od ponuky odstúpiť. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
Výška trhového nájomného je minimálne 24 €/m2/rok a je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov.