nájom nebytového priestoru - bufet Opera pre zamestnancov a bufet Činohra pre zamestnancov, Slovenské národné divadlo, Bratisla...


Správca ponuky

Správca: Slovenské národné divadlo, Bratislava
IČO: 164763
Adresa správcu: Pribinova 17
Mesto: Bratislava
PSČ: 819 01
Kontaktná osoba: Katarína Lukáčová
katarina.lukacova@snd.sk
tel.: 02/2047 2202

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytový priestor - zamestnanecký bufet Opera na II. NP o celkovej výmere 92,20 m2 a zamestnanecký bufet Činohra(kantína) na I.NP o celkovej výmere 92,12 m2 v Novej budove SND na Pribinovej 17 v Bratislava . Prenajímané priestory sú určené na prevádzkovanie stravovacieho zariadenia za účelom poskytovania gastronomických služieb pre zamestnancov SND.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 870€ / 184,32 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 14.05.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.05.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.05.2018

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s označením „Nájom - Neotvárať“, heslo: „bufety SND“ poštou alebo osobne do podateľne SND, na Pribinovej ul. 17, najneskôr do 25.5.2018 do 13:00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne SND. Ponuka predložená fyzickou osobou - podnikateľom musí obsahovať meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO a podpis záujemcu. K ponuke takýto záujemca priloží živnostenský list alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať v oblasti poskytovania gastronomických služieb.
Ponuka predložená právnickou osobou musí obsahovať obchodné meno (názov), sídlo, IČO a podpis záujemcu. K ponuke takýto záujemca priloží výpis z obchodného registra alebo obdobného registra a oprávnenie podnikať v oblasti poskytovania gastronomických služieb.
Nájomné nezahŕňa platby za služby spojené s nájmom. Záujemca musí vziať na vedomie obmedzenú činnosť SND počas mesiacov júl a august (divadelné prázdniny). SND si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Výherca ponuky

Meno DENUM, s.r.o.
Sídlo Hanulova 1830/7
Cena 27840 €
IČO 50293648
Stav úspešná
Protokol 1527754066_zapisnica.pdf