nájom nebytového priestoru - bufet Opera pre zamestnancov a bufet Činohra pre zamestnancov, Slovenské národné divadlo, Bratisla...


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenské národné divadlo, Bratislava
IČO: 164763
Adresa správcu: Pribinova 17
Mesto: Bratislava
PSČ: 819 01
Kontaktná osoba: Katarína Lukáčová
katarina.lukacova@snd.sk
tel.: 02/2047 2202

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytový priestor - zamestnanecký bufet Opera na II. NP o celkovej výmere 92,20 m2 a zamestnanecký bufet Činohra(kantína) na I.NP o celkovej výmere 92,12 m2 v Novej budove SND na Pribinovej 17 v Bratislava . Prenajímané priestory sú určené na prevádzkovanie stravovacieho zariadenia za účelom poskytovania gastronomických služieb pre zamestnancov SND.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 870€ / 184,32 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 14.05.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.05.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.05.2018

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s označením „Nájom - Neotvárať“, heslo: „bufety SND“ poštou alebo osobne do podateľne SND, na Pribinovej ul. 17, najneskôr do 25.5.2018 do 13:00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne SND. Ponuka predložená fyzickou osobou - podnikateľom musí obsahovať meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO a podpis záujemcu. K ponuke takýto záujemca priloží živnostenský list alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať v oblasti poskytovania gastronomických služieb.
Ponuka predložená právnickou osobou musí obsahovať obchodné meno (názov), sídlo, IČO a podpis záujemcu. K ponuke takýto záujemca priloží výpis z obchodného registra alebo obdobného registra a oprávnenie podnikať v oblasti poskytovania gastronomických služieb.
Nájomné nezahŕňa platby za služby spojené s nájmom. Záujemca musí vziať na vedomie obmedzenú činnosť SND počas mesiacov júl a august (divadelné prázdniny). SND si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu