nájom nebytového priestoru - bufety Historická budova SND, Bratislava - mestská časť Staré Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenské národné divadlo, Bratislava
IČO: 164763
Adresa správcu: Pribinova 17
Mesto: Bratislava
PSČ: 819 01
Kontaktná osoba: Katarína Lukáčová
katarina.lukacova@snd.sk
tel.: 02/2047 2202

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Gorkého 2, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory - bufet pre zamestnancov na 1.NP o výmere 54,40m2, bufet centrálna šatňa na 1.PP o výmere 26,20m2 a bufet 2. balkón o výmere 17,60m2 v Historickej budove Slovenského národného divadla, Gorkého 2, súpisné č. 132, obec Bratislava, m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I, na parcele KN č. 121/1 a 121/2 v katastrálnom území Staré Mesto, obec Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 2649 v prospech Slovenskej republiky, správy správcu Slovenské národné divadlo.
Bufet pre zamestnancov na 1.NP Historickej budovy SND pozostáva z miestnosti jedálne, priestoru výdajného pultu so zázemím a skladom.
Bufet centrálna šatňa (pre návštevníkov) SND na 1.PP pozostáva z časti priestoru určeného pre návštevníkov SND, kde je umiestnený aj výdajný pult so zápultím, a z dvoch miestností - skladov.
Bufet 2. balkón (pre návštevníkov) pozostáva z časti priestoru určeného pre návštevníkov SND, kde je umiestnený výdajný pult so zázemím, a z jednej miestnosti - skladu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 587€ / 98,20 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.09.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2019

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s označením „Nájom - Neotvárať“, heslo: „bufety HB SND“ poštou alebo osobne do podateľne SND, na Pribinovej ul. 17, najneskôr do 23.9.2019. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne SND. Nájomné je oslobodené od DPH. Nájomné nezahŕňa platby za služby spojené s nájmom. SND si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...