nájom nebytového priestoru - bufety Historická budova SND, Bratislava - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Slovenské národné divadlo, Bratislava
IČO: 164763
Adresa správcu: Pribinova 17
Mesto: Bratislava
PSČ: 819 01
Kontaktná osoba: Katarína Lukáčová
katarina.lukacova@snd.sk
tel.: 02/2047 2202

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Gorkého 2, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory - bufet pre zamestnancov na 1.NP o výmere 54,40m2, bufet centrálna šatňa na 1.PP o výmere 26,20m2 a bufet 2. balkón o výmere 17,60m2 v Historickej budove Slovenského národného divadla, Gorkého 2, súpisné č. 132, obec Bratislava, m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I, na parcele KN č. 121/1 a 121/2 v katastrálnom území Staré Mesto, obec Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 2649 v prospech Slovenskej republiky, správy správcu Slovenské národné divadlo.
Bufet pre zamestnancov na 1.NP Historickej budovy SND pozostáva z miestnosti jedálne, priestoru výdajného pultu so zázemím a skladom.
Bufet centrálna šatňa (pre návštevníkov) SND na 1.PP pozostáva z časti priestoru určeného pre návštevníkov SND, kde je umiestnený aj výdajný pult so zápultím, a z dvoch miestností - skladov.
Bufet 2. balkón (pre návštevníkov) pozostáva z časti priestoru určeného pre návštevníkov SND, kde je umiestnený výdajný pult so zázemím, a z jednej miestnosti - skladu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 587€ / 98,20 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.09.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2019

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s označením „Nájom - Neotvárať“, heslo: „bufety HB SND“ poštou alebo osobne do podateľne SND, na Pribinovej ul. 17, najneskôr do 23.9.2019. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne SND. Nájomné je oslobodené od DPH. Nájomné nezahŕňa platby za služby spojené s nájmom. SND si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Výherca ponuky

Meno EURO Financ, s.r.o.
Sídlo Klariská 11, Bratislava
Cena 28788 €
IČO 35840161
Stav úspešná
Protokol 1569926274_zapisnica.pdf