Nájom nebytového priestoru - kiosk na ORPZ Dunajská Streda , Dunajská Streda


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Marek Žáček
marek.zacek@minv.sk
tel.: 0961105420

Údaje o ponuke

Okres: Okres Dunajská Streda
Obec: Dunajská Streda
Katastrálne územie: Dunajská Streda
Adresa ponúkaného majetku štátu: Múzejná 6, 929 01 Dunajská Streda
Druh ponúkaného majetku štátu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca nehnuteľného majetku štátu v súlade zákonom zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu- nebytový priestor predajný kiosk o výmere 42,25 m2 , ktorý sa nachádza na prízemí administratívnej budovy Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede, situovanej na parcele reg. "C" č. 2421/8, evidovaná na LV 4432, k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda.
Priestor je vhodný na prevádzkovanie bufetu pre štátnych a občianskych zamestnancov a klientov Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede.
Minimálna výška trhového nájomného je 84€/m2/rok + 1260€/rok predpokladaných nákladov na energie. Cenovú ponuku je potrebné zaslať v zalepenej obálke na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava, s uvedením odosielateľa a jeho adresy s označením "NEOTVÁRAŤ - nájom bufet Dunajská Streda" do 19.8.2020.
Správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného nájomného. Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájomného.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 84€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 06.08.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.08.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.08.2020

Termín obhliadky: Po telefonickom dohovore


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku je potrebné zaslať v zalepenej obálke na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava, s uvedením odosielateľa a jeho adresy s označením "NEOTVÁRAŤ - nájom bufet Dunajská Streda" do 19.8.2020. Cenovú ponuku uviesť €/m2/rok.

Výherca ponuky

Meno PG Catering s.r.o.
Sídlo Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO 52 673 651
Stav úspešná
Protokol 1600242851_zapisnica_zo_dna_25.8._2020.docx