nájom nebytového priestoru Kysuckom Novom Meste, Kysucké Nové Mesto


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Anna Bullová
anna.bullova@minv.sk
tel.: 0961405410

Údaje o ponuke

Okres: Okres Kysucké Nové Mesto
Obec: Kysucké Nové Mesto
Katastrálne územie: Kysucké Nové Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o výmere 1m2 na prízemí administratívnej budovy s. č. 920, situovanej na pozemku parcela C KN č. 188/1 nachádzajúcej sa v kat. území Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto, vedenej v katastri nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Kysucké Nové Mesto na liste vlastníctva číslo 1987. Priestor je vhodný na umiestnenie nápojového automatu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 389€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.04.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.04.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.04.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom KNM" v lehote do 30.04.2018 do 13.00 hod na adresu Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline.
Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, správca je povinný od ponuky odstúpiť. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
Výška trhového nájomného je minimálne 389 €/m2/rok a je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov.

Výherca ponuky

Meno Vrbata s.r.o.
Sídlo 017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 4465
Cena 950 €
IČO 36346837
Stav úspešná
Protokol 1526372789_pkmaj2018prenajom.pdf