nájom nebytového priestoru - Libresso, Slovenské národné divadlo, Bratislava - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Slovenské národné divadlo, Bratislava
IČO: 164763
Adresa správcu: Pribinova 17
Mesto: Bratislava
PSČ: 819 01
Kontaktná osoba: Katarína Lukáčová
katarina.lukacova@snd.sk
tel.: 02/2047 2202

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytový priestor - Libresso na 2.NP Novej budovy SND na Pribinovej 17 v Bratislava o celkovej výmere 175,90 m2. Priestory sú určené na prevádzkovanie zariadenia za účelom poskytovania drobných gastronomických služieb kaviarenského charakteru pre hostí, návštevníkov divadla a zamestnancov SND.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 850€/1mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 20.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.04.2017

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s označením „Nájom - Neotvárať“, heslo: „LIBRESSO“ poštou alebo osobne do podateľne SND, na Pribinovej ul. 17, najneskôr do 3.4.2017. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne SND. Ponuka predložená fyzickou osobou - podnikateľom musí obsahovať meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO a podpis záujemcu. K ponuke takýto záujemca priloží živnostenský list alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať v oblasti účelu nájmu.
Ponuka predložená právnickou osobou musí obsahovať obchodné meno (názov), sídlo, IČO a podpis záujemcu. K ponuke takýto záujemca priloží výpis z obchodného registra alebo obdobného registra oprávnenie podnikať v oblasti účelu. Nájomné nezahŕňa platby za služby spojené s nájmom. SND si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Výherca ponuky

Meno BRAVE, s.r.o.
Sídlo Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava
Cena 1011 €
IČO 45978956
Stav úspešná
Protokol 1491481030_zapisnica.pdf