Nájom nebytového priestoru na 9. posch. v budove ÚPSVaR Trnava, Trnava


Správca ponuky

Správca: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Adresa správcu: Špitálska 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 81267
Kontaktná osoba: Viliam Ďuriš
viliam.duris@upsvr.gov.sk
tel.: 033/2440190

Údaje o ponuke

Okres: Okres Trnava
Obec: Trnava
Katastrálne územie: Trnava
Adresa ponúkaného majetku štátu: Jána Bottu 4
Druh ponúkaného majetku štátu: 61,80 m2 - kancelária č. 916 o výmere 18 m2, spoločné priestory o výmere 6 m2 na 9. nadzemnom podlaží budovy, strecha administratívnej budovy o výmere 37,80 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 69,92/m2/rok
Dátum zverejnenia ponuky: 21.04.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.04.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.05.2017

Termín obhliadky: apríl 2017


Poznámka k ponuke:
Ponúkané nebytové priestory sú vhodné na umiestnenie antén telekomunikačnej techniky a užívanie technologického zariadenia. Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájomného za 1 m2 vyjadrené pevnou sumou doručte v zalepenej obálke s vyznačením "NÁJOM - NEOTVÁRAŤ" na adresu ÚPSVaR Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava, alebo osobne do podateľne úradu. Prílohou cenovej ponuky bude fotokópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu. Kritérium pre uzatvorenie zmluvy je najvyššia cenová ponuka pri dodržaní účelu nájmu. Oznamujeme záujemcom, že na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas MF SR. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka nedosiahne trhové nájomné a zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.