Nájom nebytového priestoru - Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Vysoké Tatry, Vysok...


Správca ponuky

Správca: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
IČO: 00227811
Adresa správcu: 1
Mesto: Vyšné Hágy
PSČ: 059 84
Kontaktná osoba: Róbert Pastrnák
robert.pastrnak@vhagy.sk
tel.: 052/4414428

Údaje o ponuke

Okres: Okres Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Katastrálne územie: Štrbské Pleso
Adresa ponúkaného majetku štátu: 059 84 Vyšné Hágy, súp. č. 1
Druh ponúkaného majetku štátu: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ponúka do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy – nebytový priestor na 4. poschodí v objekte hlavnej liečebnej budovy súp. č. 1, na parcele č. 1503, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 139, k.ú. Štrbské Pleso, o výmere 22 m2 podlahovej plochy.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 30€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 21.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.11.2020

Termín obhliadky: na základe dohody


Poznámka k ponuke:
Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Nájomná zmluva sa uzatvorí s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného (30 €/m2/rok), resp. v prípade zmeny okolností. V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Nájomné vyjadrite pevnou sumou v EUR/m2/ročne. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len nájomca s najvyššou ponukou trhového nájomného.
Cenové ponuky zasielajte do konca určenej lehoty na doručovanie ponúk na adresu: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, 059 84 Vyšné Hágy 1, označené heslom „Cenová ponuka-nájom-NEOTVÁRAŤ“. Kontaktná osoba: Róbert Pastrnák, tel. 052/4414 428.