Nájom nebytového priestoru o výmere 1 x 1 m2 v objekte v správe Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže , B...


nové

Správca ponuky

Správca: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
IČO: 212 008
Adresa správcu: Šagátova 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 813 04
Kontaktná osoba: Ing. Viera Škanderová
Viera.Skanderova@zvjs.sk
tel.: 02/208 31 509

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Mlynská dolina 51, 811 12 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor na adrese Mlynská dolina 51, 811 12 Bratislava o výmere 1 m2, nachádzajúci sa v objekte ,,Ubytovňa C, telocvičňa a rehabilitácia“, so súpisným číslom 7267, postavenom na parcele číslo 2044/11 v katastrálnom území Staré Mesto, zapísanom na liste vlastníctva č. 8612.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 100€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 10.08.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.08.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.08.2018

Termín obhliadky: Obhliadku predmetného priestoru možno dohodnúť v pracovných dňoch od 8,00 h do 14,00 h telefonicky na tel. číslach (+421220831530, +421905200863) alebo e-mailom na adrese: Tomas.Paprskar@zvjs.sk.


Poznámka k ponuke:
Predkladanie ponúk: cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením: ,,NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU“ poštou na adresu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1 alebo osobne do podateľne sídla príjemcu, t. j. Šagátova 1, 821 08 Bratislava v termíne do 24. 08. 2018 do 13:00 h. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezentačnej pečiatky príjemcu. Ponuka, ktorá bude doručená po uplynutí lehoty určenej na doručovanie ponúk, nebude zaradená do vyhodnotenia a bude záujemcovi vrátená neotvorená.
Minimálna výška nájomného (bez započítania prevádzkových nákladov) je 100 Eur za m2/rok.

Nebytový priestor nachádzajúci sa vo vstupnom priestore nehnuteľnosti je vhodný na umiestnenie potravinového automatu.

Do vyhodnotenia budú zaradené len tie ponuky, ktoré budú v súlade s podmienkami predkladania ponúk. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote bude vylúčená. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky v prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho nájomného. Správca prenajme časť nehnuteľnosti len na také účely, ktoré nebudú v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom alebo by mohli narušiť tento účel.

Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena za m2/rok nájmu bez služieb spojených s nájmom. Správca majetku štátu uzatvorí nájomnú zmluvu s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné za m2 podlahovej plochy nebytových priestorov za 1 rok bez prevádzkových nákladov. Platby za prevádzkové náklady spojené s užívaním určených nebytových priestorov budú určené správcom majetku štátu ročnou paušálnou sumou na základe prepočtov podľa predpokladanej ročnej spotreby elektrickej energie, studenej vody a predpokladaných ročných nákladov za služby. Nájomné a služby spojené s nájmom bude nájomca povinný platiť bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa na základe vystavenej faktúry štvrťročne dopredu za podmienok určených v nájomnej zmluve.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu