Nájom nebytového priestoru o výmere 1 x 1 m2 v objekte v správe Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže , B...


Správca ponuky

Správca: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
IČO: 212 008
Adresa správcu: Šagátova 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 813 04
Kontaktná osoba: Ing. Viera Škanderová
Viera.Skanderova@zvjs.sk
tel.: 02/208 31 509

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Mlynská dolina 51, 811 12 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor na adrese Mlynská dolina 51, 811 12 Bratislava o výmere 1 m2, nachádzajúci sa v objekte ,,Ubytovňa C, telocvičňa a rehabilitácia“, so súpisným číslom 7267, postavenom na parcele číslo 2044/11 v katastrálnom území Staré Mesto, zapísanom na liste vlastníctva č. 8612.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 100€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 10.08.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.08.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.08.2018

Termín obhliadky: Obhliadku predmetného priestoru možno dohodnúť v pracovných dňoch od 8,00 h do 14,00 h telefonicky na tel. číslach (+421220831530, +421905200863) alebo e-mailom na adrese: Tomas.Paprskar@zvjs.sk.


Poznámka k ponuke:
Predkladanie ponúk: cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením: ,,NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU“ poštou na adresu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1 alebo osobne do podateľne sídla príjemcu, t. j. Šagátova 1, 821 08 Bratislava v termíne do 24. 08. 2018 do 13:00 h. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezentačnej pečiatky príjemcu. Ponuka, ktorá bude doručená po uplynutí lehoty určenej na doručovanie ponúk, nebude zaradená do vyhodnotenia a bude záujemcovi vrátená neotvorená.
Minimálna výška nájomného (bez započítania prevádzkových nákladov) je 100 Eur za m2/rok.

Nebytový priestor nachádzajúci sa vo vstupnom priestore nehnuteľnosti je vhodný na umiestnenie potravinového automatu.

Do vyhodnotenia budú zaradené len tie ponuky, ktoré budú v súlade s podmienkami predkladania ponúk. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote bude vylúčená. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky v prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho nájomného. Správca prenajme časť nehnuteľnosti len na také účely, ktoré nebudú v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom alebo by mohli narušiť tento účel.

Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena za m2/rok nájmu bez služieb spojených s nájmom. Správca majetku štátu uzatvorí nájomnú zmluvu s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné za m2 podlahovej plochy nebytových priestorov za 1 rok bez prevádzkových nákladov. Platby za prevádzkové náklady spojené s užívaním určených nebytových priestorov budú určené správcom majetku štátu ročnou paušálnou sumou na základe prepočtov podľa predpokladanej ročnej spotreby elektrickej energie, studenej vody a predpokladaných ročných nákladov za služby. Nájomné a služby spojené s nájmom bude nájomca povinný platiť bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa na základe vystavenej faktúry štvrťročne dopredu za podmienok určených v nájomnej zmluve.