Nájom nebytového priestoru o výmere 2m2, Košice - mestská časť Juh, Košice - mestská časť Juh


Správca ponuky

Správca: Záchranná služba Košice
IČO: 00606731
Adresa správcu: Rastislavova č. 43
Mesto: Košice
PSČ: 04191
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Kolesárová
spravcamajetku@kezachranka.sk
tel.: 911408167

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Katastrálne územie: Južné Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Rastislavova 43, Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor vhodný na umiestnenie a prevádzku nápojového a snacky automatu o výmere 2m2, nachádzajúci sa na Rastislavovej 43, Košice na prízemí nebytovej budovy určenej na zdravotnícke účely, v ktorej sa nachádzajú administratívne priestory a sklady, súpisné číslo 3141, zapísané na LV č. 11879 na parcele 1875/5, ktorá je výlučným vlastníctvom štátu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 33€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.10.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.10.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.10.2018

Termín obhliadky: dohodou telefonicky u kontaktnej osoby


Poznámka k ponuke:
Nebytový priestor vhodný aj na umiestnenie a prevádzku nápojového a snacky automatu, disponuje napojením vody a elektriny. Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného min. 33€/m2/rok, trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov, na adresu: Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice, v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označenej heslom "Cenová ponuka - nájom - neotvárať", najneskôr do 22.10.2018 do 14,00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za m2/rok za predmet nájmu bez započítania ceny za odber elektrickej energie a vody. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez uvedenia dôvodu. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Písomne oslovený s výzvou na uzatvorenie zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Výherca ponuky

Meno DAVITAL s.r.o.
Sídlo Zvolenská cesta 37A, 974 05 Banská Bystrica
Cena 1052,00 €
IČO 31613888
Stav úspešná
Protokol 1543384855_zapisnica.pdf