nájom nebytového priestoru v Liptovskom Mikuláši, Liptovský Mikuláš


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Anna Bullová
anna.bullova@minv.sk
tel.: 0961405410

Údaje o ponuke

Okres: Okres Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš
Adresa ponúkaného majetku štátu: 031 01 Liptovský Mikuláš, Školská 122/2
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor - časť chodby č.28 o výmere 1m2 na prízemí budovy s. č. 122 situovanej na pozemku parcela C KN č. 909 nachádzajúcej sa v kat. území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vedenej v katastri nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva číslo 3874. Priestor je vhodný na umiestnenie nápojového automatu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 430€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.07.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.07.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.07.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Písomné cenové ponuky najmenej vo výške trhového nájomného žiadame doručiť na adresu Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina poštou alebo osobne v podateľni na Kuzmányho 26, 012 23 Žilina v lehote na doručovanie ponúk do 31.07.2018 v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom LM". V cenovej ponuke musia byť uvedené identifikačné údaje záujemcu, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK v časti nájom, ponúkaná cenu nájomného, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, správca je povinný od ponuky odstúpiť. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
Výška trhového nájomného je minimálne 430 €/m2/rok a je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov.

Výherca ponuky

Meno Dallmayr Vending & Office k. s.
Sídlo Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Cena 673 €
IČO 35803118
Stav úspešná
Protokol 1533810207_zapisnica_pk9_8_2018_prenajom.pdf