nájom nebytového priestoru v Liptovskom Mikuláši, Liptovský Mikuláš


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Anna Bullová
anna.bullova@minv.sk
tel.: 0961405410

Údaje o ponuke

Okres: Okres Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš
Adresa ponúkaného majetku štátu: 031 01 Liptovský Mikuláš, Školská 122/2
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor - časť chodby č.28 o výmere 1m2 na prízemí budovy s. č. 122 situovanej na pozemku parcela C KN č. 909 nachádzajúcej sa v kat. území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vedenej v katastri nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva číslo 3874. Priestor je vhodný na umiestnenie nápojového automatu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 430€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.07.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.07.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.07.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Písomné cenové ponuky najmenej vo výške trhového nájomného žiadame doručiť na adresu Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina poštou alebo osobne v podateľni na Kuzmányho 26, 012 23 Žilina v lehote na doručovanie ponúk do 31.07.2018 v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom LM". V cenovej ponuke musia byť uvedené identifikačné údaje záujemcu, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK v časti nájom, ponúkaná cenu nájomného, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, správca je povinný od ponuky odstúpiť. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
Výška trhového nájomného je minimálne 430 €/m2/rok a je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu