Nájom nebytového priestoru v ÚVN SNP Ružomberok-FN, Ružomberok, Ružomberok


Správca ponuky

Správca: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
IČO: 319 36 415
Adresa správcu: gen Miloša Vesela 21
Mesto: Ružomberok
PSČ: 03426
Kontaktná osoba: Ing. Ján HUBA
hubaj@uvn.sk
tel.: +421 44 438 2431, +421 915 987 786

Údaje o ponuke

Okres: Okres Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Adresa ponúkaného majetku štátu: ÚVN SNP Ružomberok-FN, Poliklinika II., ulica Považská 4, 034 01 Ružomberok
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor nachádzajúci sa v Poliklinike II., Ul.Považská 4, Ružomberok, na III.NP stavby súpisného č. 1382 – Zubné a gynekologické ambulancie, na pozemku parc. č. 1850 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 393 m2. Stavba a pozemok sú zapísané v liste vlastníctva 1300 v okrese Ružomberok, obci Ružomberok, katastrálnom území Ružomberok v prospech vlastníka – SR, správcu ÚVN SNP Ružomberok – FN, v členení: miestnosť č. 39 – 12,70 m2 a miestnosť č. 40 – 11,60 m2. Celková prenajímaná plocha časti nebytového priestoru 24,30 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 10.06.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.06.2019Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „04-NÁJOM, NEBYTOVÝ PRIESTOR, ÚVN“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, alebo osobne na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, v prac. dobe od 07.00 hod. do 12.00 hod. alebo v podateľni nemocnice.
Náležitosti ponuky:
A. U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, IČO, DIČ DPH, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia priestorov, ponúknutá cena v € za prenajímaný nebytový priestor – cena za 1 m2 / rok, pečiatku a podpis záujemcu. V prípade, ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.
B. U právnických osôb – názov, sídlo, IČO, DIČ DPH, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutá cena v € za prenajímané nebytový priestor – cena za 1 m2 / rok, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby. V prípade, ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.
C. Vyhodnotenie ponúk sa bude riadiť ustanovením § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu. ÚVN SNP Ružomberok – FN si vyhradzuje právo zrušiť ponuku.
D. Jediným kritériom je ponúknutá najvyššia – najvýhodnejšia cena nájomného za prenajímané priestory, vyjadrená v € za 1 m2 / rok s rozpísaním ponúknutej ceny za mernú jednotku vyjadrenú číslom a slovom. Do nájomného nie je započítaná cena za elektrickú energiu, vody a iné služby spojené s prenájmom priestorov. Tieto platby budú dohodnuté s víťazným záujemcom v zmysle platných právnych predpisov v nájomnej zmluve.
E. Ak ponuka nebude obsahovať cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou, ponuka nebude akceptovaná. Bude vylúčená. Ponuka nesmie obsahovať žiadne výhrady voči požadovaným podmienkam prenajímateľa. Ostatné náležitosti ponuky je možné doplniť podľa požiadaviek organizátora v ním stanovenom termíne.
F. Obhliadka miesta nájmu sa uskutoční na základe telefonického dohovoru, najneskôr však do 17.6.2019 do 12.00 hod. na tel. č. 0915 987 786.

Výherca ponuky

Meno Dana BOČKORÍKOVÁ
Sídlo Likavka 79, 034 95 Ružomberok
Cena 50 €
IČO 43210830
Stav úspešná
Protokol 1560834731_04najom_nebytovy_priestor_uvn.pdf