Nájom nebytového priestoru vhodného na umiestnenie automatu na balené nápoje a pochutiny na OS Nitra, Nitra


Správca ponuky

Správca: Okresný súd Nitra
IČO: 165662
Adresa správcu: Štúrova 9
Mesto: Nitra
PSČ: 949 68
Kontaktná osoba: Juraj Ivan
juraj.ivan@justice.sk
tel.: 037/ 8841159, 0904206273

Údaje o ponuke

Okres: Okres Nitra
Obec: Nitra
Katastrálne územie: Nitra
Adresa ponúkaného majetku štátu: ul. Štúrova 9, 949 68 Nitra
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor 1m2, ktorý sa nachádza na prízemí budovy /chodba/ Okresného súdu Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra nachádzajúcej sa na parcele číslo 2122, súpisné číslo 1407 vedenej v registri "C" katastra nehnuteľností správou katastra Nitra na LV č. 1763 vhodný na umiestnenie automatu na balené nápoje a pochutiny (tzv. snackový automat).
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 401€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.06.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.06.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.06.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Uvedená suma trhového nájomného je minimálnou sumou, za ktoré správca majetku Okresný súd Nitra ponúka do nájmu uvedený nebytový priestor. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné za predmet nájmu. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú cenu aspoň vo výške ročného nájomného, budú vyzvaní na zvýšenie cenovej ponuky. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho požadovaného nájomného. Zároveň si správca vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu. Rozhodujúcim kritériom pre výber nájomcu bude výška ponúkaného nájomného pri dodržaní účelu nájmu. Cenovú ponuku s uvedením výšky ponúkaného ročného nájomného za 1 m2 je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, alebo osobne do podateľne na rovnakú adresu s označením "NEOTVÁRAŤ" - ponuka nájom najneskôr do 26.06.2018 do 15.00 hodiny. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na otlačku prezentačnej pečiatky podateľne správcu, nie dátum podania na pošte. Ponuka doručená po tejto lehote nebude akceptovaná. O výsledku osobitného ponukového konania budú záujemcovia, ktorý predložili svoju ponuku informovaný. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Predložené cenové ponuky záujemcov budú vyhodnocované neverejne komisiou správcu.

Výherca ponuky

Meno EUROINEX, s.r.o.
Sídlo Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
Cena 650 €
IČO 36758981
Stav úspešná
Protokol 1531304172_vyhodnotenie_automat_snack_2018.pdf