Nájom - nebytový priestor, admin. budova Banská Štiavnica, Banská Štiavnica


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Popadičová
kristina.popadicova@minv.sk
tel.: 0961605580

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Štiavnica
Obec: Banská Štiavnica
Katastrálne územie: Banská Štiavnica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Križovatka 4
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytový priestor - miestnosť č. 204 o výmere 22,22 m2, nachádzajúci sa na II. poschodí v budove OÚ BŠ, Križovatka č. 4 Banská Štiavnica - súp. č. 718, vedenej na LV č. 4308 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva vnútra SR
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 25€ / 22,22 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.09.2017

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi na adresu: MV SR Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označenej heslom: "Nájom K4 Banská Štiavnica - NEOTVÁRAŤ ", najneskôr do 18.09.2017. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.
Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za m2/rok najmenej vo výške trhového nájomného (bez energií).
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou.
Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzatvorenie zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Výherca ponuky

Meno Zdena Koreňová
Sídlo 1. Mája 7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO 25
Stav úspešná
Protokol 1510661169_zapisnica_3.pdf