Nájom nebytový priestor Južná trieda 50, Košice, Košice - mestská časť Juh, Košice - mestská časť Juh


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Mária Ondtková
maria.ondtkova@minv.sk
tel.: 0961954169

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Katastrálne územie: Južné Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Južná trieda 50, Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory v celkovej výmere 1m2, nachádzajúce sa vo vestibule na prízemí administratívnej budovy, v katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice - JUH, okres Košice IV, zapísané na liste vlastníctva č. 11677, parcelné číslo 2778/1, súpisné číslo 1583. Nebytový priestor je vhodný na umiestnenie kopírovacieho zariadenia.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 13€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.05.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.05.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 01.06.2020

Termín obhliadky: po dohode


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: "Cenová ponuka - nájom Južná trieda 50,KE" a s označením "NEOTVÁRAŤ" v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 1m2/rok za predmet nájmu. Kritérium vyhodnotenia: Najvyššia ponúknutá cena nájomného v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady. Ak cena žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Ministerstvo vnútra SR si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť aj bez udania dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...